Forskerprofil: Gro Espedal

Rom for profesjonalitet

Gro EspedalDersom en tenker seg at det å være lærer er en profesjon, kan en si at en lærerutdannings primære oppgave blir å utdanne profesjonelle lærere. Et viktig mål i utdanningsforskning vil da være å finne ut noe om hva som forstås med en slik profesjonalitet og hvordan profesjonalitet kan skapes i utdanningen. Hva for tanker sirkulerer i utdanningsrommet om en slik ønsket profesjonalitet, hvordan fremstår dette for studentene og aller viktigst; hvordan blir denne profesjonaliteten eventuelt del av studentenes selv, deres språk, tenkning og handling?

Jeg har bakgrunn som musiker og i masteravhandlingen min undersøkte jeg hvordan ulike musikkdidaktiske diskurser bidro til visse former for musikklæreridentiteter. Jeg fattet interesse for hvordan mekanismer som – bevisst og ubevisst – virker i en utdanningsinstitusjon blir styrende for studentenes muligheter og for de erfaringene de kan gjøre under utdanningen.

I studien kartlegger jeg vilkår og mekanismer som virker i en gitt statlig utdanningsinstitusjon, og som etterspør gitte former for profesjonalitet, på samme tid som jeg følger studenter gjennom tre år av utdanningen og studerer deres språk og refleksjoner etter hvert som de administreres gjennom utdanningen.

Sammendrag (doc-fil)

Top