Forskerprofil: Fredrik Mørk Røkenes

Lærerstudenters digitale kompetanse

Fredrik Mørk RøkenesMitt doktorgradsprosjekt handler om å kartlegge lærerstudenters digitale kompetanse. Jeg er nyutdannet lektor med master i engelsk fra NTNU og har jobbet som engelsklærer i Trondheim. Tidligere har jeg jobbet som lærling i IKT-driftsfag på en videregående skole i Narvik. Erfaringer fra lektorstudiet, utenlandsopphold i studietiden, tidligere yrkeserfaring med IKT samt erfaringer fra skolen har vært med på å forme doktorgradsprosjektet.

Ifølge CERI OECDs (2010) analyse av PISA 2006 har et nytt digitalt skille tredd fram blant elever, det de kaller det andre digitale skillet. Det er ikke lengre kun snakk om et skille mellom de som har og ikke har tilgang til teknologi, men også de som har og ikke har kompetanse til å bruke å dra nytte av denne teknologien på en kritisk måte. Denne kompetansen
kan vi kalle digital kompetanse. Å ha digital kompetanse har blitt en viktig egenskap i dagens samfunn hvor flere tjenester, informasjon og funksjoner digitaliseres.

Kunnskapsløftet (2006) framhever det å bruke digitale verktøy som den femte basisferdigheten, og inntrer som et viktig element på tvers av alle fag i grunn- og videregående skole. Dermed er det nærmest blittet krav at den moderne lærer må være digitalt kompetent. Likevel viser studier at norske lærere ikke får tilstrekkelig digital kompetanse eller opplæring i bruk av digitale verktøy hos lærerutdanningsinstitusjonene, og at denne lærdommen heller kommer gjennom mye prøving og feiling. Lærerutdanningsinstitusjoners oppgave er å utdanne moderne lærere og gode rollemodeller for elevene.  Derfor må de sørge for å gi lærerstudenter den kunnskapen og ferdighetene som kreves i dagens digitaliserte skole og samfunn.

I prosjektet mitt ønsker jeg å kartlegge lærerstudenters digitale kompetanse og se hva lærerutdanningsinstitusjonene gjør for å sørge for at lærerstudenter får denne kompetansen. Fokuset vil primært ligge på lektorstudenter med engelsk og/eller samfunnsfag som undervisningsfag da disse fagdisiplinene representerer et stort utvalg av denne studentpopulasjonen. Samtidig ligger engelsk som undervisningsfag tett opptil min egen fagbakgrunn.

Jeg har akkurat startet på stipendiatperioden min og er i prosessen med å sluttføre designet på studiet mitt. Samtidig har jeg fått begynt på opplæringsdelen min og på pliktarbeidet mitt. Gjennom NAFOL har jeg fått kontakt med andre stipendiater og fått en rekke ideer til mitt eget prosjekt. NAFOL har også vært et nyttig organ i forhold til å koble meg til relevante konferanser og seminar.

Sammendrag (doc-fil).

Top