Forskerprofil: Elin Angelo

Instrumentalpedagogens profesjonsforståelse

Elin AngeloDette er en narrativt orientert studie rundt tre instrumentalpedagogers praksis; én jazzutdanner, én musikklærer, og én hornpedagog. Disse tre benevnelsene på forskningsdeltakerne indikerer preliminære innsikter i forhold til deres profesjonsforståelse. Datamaterialet i undersøkelsen er samlet gjennom en etnografisk tilnærming, og består av videoobservasjoner, intervjuer, spørreskjemaer og feltnotater. Analysen er aktørsentrert og praksisnær, og finner sted under en vitenskapsfilosofisk forståelsesramme inspirert av Martin Heideggers- og Michel Foucaults tenkning. Hensikten er å utvikle innsikter som gir mening og troverdighet i det instrumentalpedagogiske feltet.

Framgangsmåten i analysearbeidet har vært å identifisere sentrale omdreiningspunkter på kryss av det mangfoldige materialet fra den enkeltes praksis, for så å konstruere narrativer som reforteller den enkeltes hverdag. I tillegg til de tre artiklene om hver av disse deltakerne, omfatter avhandlingen også en artikkel som diskuterer forskerperspektiv forskning om instrumentalpedagogisk praksis. Avslutningsvis vendes tenkemåtene og innsiktene fra forskningsprosjektet mot faget musikkdidaktikk i instrumentalpedagogisk utdanning. Prosjektet skal ferdigstilles våren 2012.

I stipendiatperioden jobber jeg ved program for lærerutdanning ved NTNU, og er i permisjon fra min vanlige stilling som musikkpedagog ved DMMH førskolelærerutdanningen. Min erfaring som musiker og musikkpedagog er overveiende fra det frivillige musikkliv, med kulturskolen som knutepunkt. Arbeidet med denne doktorgradsavhandlingen bygger på et tidligere hovedfagsarbeid om instrumentalpedagogisk yrke og utdanning.

Det er en styrke for meg å få være en del av NAFOL i stipendiatperioden. NAFOL tilbyr gode kurs innenfor de fleste emner jeg behøver i mitt arbeid, og lærerutdanning av ulike typer er satt i fokus. NAFOL tilbyr også et godt fellesskap, muligheter for å presentere ved nasjonale og internasjonale konferanser, samt bidrar med støtte til å gjøre deler av arbeidet utenlands.

Sammendrag (docx-fil)

Top