Forskerprofil: Dordy Wilson

Vil formativ vurdering gjøre en forskjell?

Bilde av Dordy WilsonI ph.d.-prosjektet mitt er individuell vurdering avgrenset til formativ vurdering, som løpende og systematisk underveisvurdering, og oppmerksomheten er rettet mot kommunikasjonsmønster for økt læringsutbytte. Kommunikasjonsmønsteret blir lærerens hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen og har som overordnet hensikt å forbedre læring. Det jeg synes er spesielt interessant er hvordan lærerne som lærer, bestemmer sin egen rolle ut fra de forventningene de opplever som krav fra sin omverden, og hvordan de omsetter dette i oppgaver i forbindelse med formativ vurderingspraksis.

Som teoretisk ramme for studiet benytter jeg Luhmanns sosiologiske systemteori, en kompleks abstrakt teori om det moderne komplekse samfunnet. Teorien er utfordrende og krever at jeg benytter et nytt begrepsapparat for å iaktta systemer, der jeg som forsker iakttar en iakttakers iakttakelser, der iakttakeren gjennom sine iakttakelsene konstruerer sin forståelse av lærerprofesjonalitet. Teorien tar konsekvensen av at jeg som forsker både deltar i og beskriver den verden jeg forsker på. Teorien forklarer  på mange måter hvordan bevissthetssystemer redusere den kompleksiteten omverden tilbyr, og nettopp dette finner jeg  interessant i studiet. Lærerne må forholde seg til sin omverdens kompleksitet og redusere denne ved å iaktta egne iakttakelser i det de vurderer elevenes forståelse for læring ved hjelp av sin egen refleksivitet.

Teorien åpner for nye forstillinger og ideer til å betrakte formativ vurderingspraksis, men stiller samtidig krav til hvordan jeg metodisk skal kunne iaktta en iakttakers iakttakelser.  Som følge av teoriens konstruksjon er det kommunikasjonen jeg observerer og studien er designet som en case studie, der jeg bruker seks grupper, som utgjør hvert sitt sosiale system.  I studien benyttes det kvalitative metoder, som observasjon, etterfulgt av samtale og intervju av lærere og elever.

For å gjennomføre dette prosjektet har jeg fått et stipend for perioden 2010- 2014, og har samtidig 25 % stilling ved mastergradsstudiet i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. På dette studiet underviser jeg hovedsakelig i lese- og skrivevansker, ulike kartleggingsverktøy og tiltak for videreutvikling av lese- og skriveferdigheter. Jeg har tidligere arbeidet i PP-tjenesten, og kom til Høgskolen våren 2008. Fra 2008 og frem stipendiatperioden tok til har jeg deltatt i ulike forskningsprosjekter ved Høgskolen.

Jeg har snart fullført ett år som stipendiat, og har foreløpig jobbet meg gjennom forskningsresultater om formativ vurdering, samt Luhmanns teori. Denne teorien kan jeg på ingen måte si meg utlært i, den byr stadig på overraskelser og aha-opplevelser. I tillegg har jeg deltatt på tre doktorgradskurs, vitenskapsteori, profesjonskunnskap og kvalitativ analyse, samt samlinger i NAFOLS regi, hvilket har vært avgjørende for fremdriften i studiet.

Top