Forskerprofil: Christina Bauck Jensen

Matematikkfagets utfordringer

Christina Bauck JensenJeg er opprinnelig utdannet sivilingeniør i matematikk fra NTNU, og har blant annet arbeidet som lærerutdanner ved HiST og senere som lærer i videregående skole før jeg begynte på ph.d.-studiet.

Utfordringen med det høye frafallet fra videregående opplæring har i de siste årene fått mye plass i offentlig debatt. På yrkesfaglige studieretninger er frafallet spesielt høyt. Bare 56% av elevene som startet på yrkesfaglige studieretninger høsten 2002 hadde fullført utdanningen med godkjent kompetanse etter fem år (Falch og Nyhus 2009). Årsakene kan være mange og sammensatte, men skoletretthet, for mye teori og lite praktisk arbeid er oppgitt av flere som problematisk (Stortingsmelding nr. 44 2008-2009). Solheim (2009) hevder blant annet at yrkesretting av fellesfagene kan gjøre at skolen passer for flere.

Som lærer i videregående skole opplevde jeg selv utfordringer med å undervise i matematikk på yrkesfag og spesielt bygg- og anleggsfag. Jeg opplevde at undervisningen ble for teoretisk og innså også selv at jeg hadde for liten kompetanse om byggfagene til å yrkesrette undervisningen i den grad jeg ønsket.

Med denne bakgrunnen ønsker jeg å utforske de forskjellige matematikkpraksisene som elever på bygg- og anleggsfag møter i de tre ulike læringsarenaene teoriklasserom, verksted og praksis. Det er ønskelig at resultatene fra undersøkelsen skal gi didaktiske implikasjoner for utvikling av en yrkesrettet matematikk i skolen som føles relevant for elevene og som er overførbar til arbeidslivet.

Noen preliminære forskningsspørsmål er:

  • Hvordan undervises matematikk på bygg- og anleggsfag?
  • Hvordan brukes matematikk og matematiske ressurser i de tre ulike fellesskapene nevnt ovenfor?
  • Hva er likhetene og ulikhetene mellom de tre fellesskapenes bruk av matematikk og matematiske ressurser?
  • Hvilke prosesser (aktiviteter, oppgaver, pedagogiske praksiser) legger til rette for å skape matematikk i det tradisjonelle matematikk-klasserommet og i praktisk matematikkundervisning på verkstedet?
  • Hva skaper vansker når man beveger seg fra skolekonteksten til yrkeskonteksten.

Sammendrag (doc-fil)

Litteraturliste:

Falch, T., & Nyhus, O. H. (2009). Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne. Retrieved from www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/frafall-fra-videregaende-opplaring-og-ar.html?Id=589824.

Solheim, T. (2009). Opplæring i yrkesfag. Bedre Skole, 4, 27-30.

St. meld. nr. 44 (2008-2009). Utdanningslinja. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Top