Forskerprofil: Carla Chinga-Ramirez

Diskursive og kulturelle forutsetninger for skapelsen av minoritetselevenes subjektivitet i den norske skolen

Carla Chinga

 

Utgangspunktet for min studie har vært at minoritetselever gis de samme rettighetene og mulighetene som norske majoritetselever i utdanningspolitiske føringer. Alle elever i Norge har gjennom likeverdighetsprinsippet lik rett til videregående opplæring og lik rett til tilpasset opplæring gjennom skolens undervisningsmandat (Kunnskapsdepartementet, 2006). Likevel erfarer mange elever med minoritetsbakgrunn at skolens sosiale kontekst og sosiale diskurser skaper annerledeshet og hierarkisk underordning i forhold til norske elever.

Problemstilling i studien er følgende: På hvilken måte påvirker majoritetens diskursive forståelse av normalitet/avvik, og oss og de andre minoritetselevers erfaringer i skolen og deres mulighet til å skape sin egen subjektposisjon?

Jeg har gjennom forskningsprosessen vært opptatt av å avdekke usynlige symbolske og kulturelle diskursive forestillinger om innvandrere i Norge. Mange elever med minoritetsbakgrunn opplever å bli stemplet som en homogen, statisk gruppe ved å være utlendinger og annerledes fra den norske majoriteten på skolen. Gjennom en narrativ analyse og en interseksjonalitetsanalyse av elevenes sosiale erfaringer på skolen viser funn fra studien at minoritetselever skaper en subjektposisjon som den underordnede i møte med den norske kulturen. En av årsakene til dette er bl. a. den norske majoritetens forestilte felleskap, som skapes ut en diskursiv idé om likeverdighet forstått som likhet, bestående av norsk herkomst og norsk opprinnelse. Min studie viser at likeverdighetsprinsippet i skolen er innrammet i en taus og usynlig forståelse av normalitet, som ubevisst favoriserer visse grupper framfor andre i en forestilling av pedagogisk nøytralitet.

Det er viktig for meg som forskerstudent å være en del av NAFOL. Å komme i et forskerfellesskap og bli kjent med andre ph.d.-studenter er en berikende opplevelse. Vi får dessuten god oppfølging på veien til å bli ferdig med avhandlingen og muligheten til å ta mange spennende kurs!

Sammendrag (docx-fil)

Top