Forskerprofil: Camilla Wiig

Astrid Camilla Wiig.foto.En rekke nasjonale og internasjonale initiativ om «fremtidskompetanser» eller «21st Century Skills» aktualiserer behovet for å forstå elevers læring og kunnskapspraksiser på ulike arenaer, og hvordan dette har betydning i skolesammenheng. St. meld. 22 «Motivasjon-mestring-muligheter» (2011) skisserer en rekke utfordringer for ungdomsskolen, om elevers sviktende motivasjon og frafall i videregående skole. Mange elever opplever at skolearbeidet har stor avstand til andre områder av deres liv, og vi mangler kunnskaper om relasjonene mellom kunnskapspraksiser innenfor og utenfor skolen. Mitt doktorgradsprosjekt er en integrert del av forskningsprosjektet KnowMo (Knowledge in Motion across Contexts of Learning) finansiert av PRAKUT, som tar utgangspunkt i disse utfordringene og undersøker Læring på tvers: Unges kunnskapspraksiser i skole og fritid (2012-2016). 

I mitt doktorgradsprosjekt er målet å undersøke lærernes bruk av elevenes hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser i klasseromsinteraksjoner. Hovedmålet er todelt: 1) å undersøke hva som kjennetegner lærernes bruk av elevenes hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser i undervisning og 2) å undersøke meningsskaping i klasseroms-samtaler når lærerne bruker ulike strategier for å kople sammen og gjøre fagene relevante på tvers av ulike læringskontekster.

Datamaterialet er hentet fra et kvalitativt longitudinelt case-studie der både lærere og elever er fulgt gjennom hele ungdomsskolen, altså 3 år. Analysene vil baseres på sosiokulturelle og dialogiske tilnærminger til meningsskaping og læring i klasserom. 80 timer videodata av klasseromsinteraksjoner filmet når 4 lærere og 55 elever gikk i 9. klasser, er utgangspunkt for interaksjons og samtaleanalyser. Foruten klasserommet, er jeg interessert i organisert idrett og familien. Jeg har videofilmet 3 grupper elever som spiller volleyball, håndball og fotball på fritiden og har intervjuet foreldre/foresatte og trenere til denne gruppen.

Jeg har vært stipendiat i ett og et halvt år og har samlet inn data og deltatt på alle obligatoriske forskerkurs. Nå begynner prosessen med å analysere datamaterialet og skrive forskningsartikler som skal publiseres i internasjonale tidsskrift. Slik er NAFOL et viktig nettverk for meg og fungerer som et solid støtteapparat i min læringsprosess for å bli en fremtidig forsker innen feltet: Knowledge across contexts of Learning.

For mer informasjon om KnowMo-prosjektet, se:

http://www.uv.uio.no/iped/forskning/prosjekter/erstad-knowmo/index.html

Nøkkelord: læring på tvers, kunnskapspraksiser, meningsskaping og identitetsutvikling, dialogisme, video og interaksjonsanalyse

 

Top