Forskerprofil: Bent Cato Hustad

Hvordan forstå rektorrollen?

Bernt Cato HustadJeg heter Bent-Cato Hustad og er 39 år og er nå inne i mitt andre år som stipendiat ved Senter for praktisk kunnskap ved Universitetet i Nordland. phd-programmet i Bodø har en profil som legger vekt på bruk av praktiske erfaringer for utvikling av ny kunnskap og kompetanse innenfor profesjoner. Jeg tok hovedfag i pedagogikk ved NTNU i Trondheim og har siden tatt videreutdanning i skoleledelse.

Min interesse for skoleledelse knytter seg til min egen praksiserfaring som leder for PPT-Bodø hvor jeg ledet organisasjonens faglige og organisatoriske endringsprosesser. Disse innebar organisatoriske endringer fra en interkommunal PP-tjeneste til en kommunal PP-tjeneste med PPT-ansatte på hver skole. Samtidig bygde jeg opp en nettverksorganisering som kunne ivareta organisasjonens videre fagutvikling. I slike organisatoriske endringer erfarte jeg at det både oppstår barrierer og muligheter for og til innovative løsninger, noe som også preger min tenkning omkring pedagogisk lederskap.

Mitt phd-prosjekt handler om rektorrollen og deres pedagogiske ledelse i grunnskoler og har arbeidstittelen: ”Hva innebærer det å være rektor?”.  De sentrale forskningsspørsmålene er: Hvilke erfaringer gjør rektorer i rollen som rektorer, og hvordan kan man forstå rektorrollen? Jeg benytter meg av en fenomenologisk-hermeneutisk innfallsvinkel basert på Paul Ricoeurs filosofi. Min deltakelse i Bodøs kommunes skolelederkollegium som PP-leder, erfaringer med hvilken betydning rektorers beslutninger har for den enkelte elevs læring og trivsel gjennom mine ti år i PP-tjenesten, gjorde det naturlig for meg å forske på rektorrollen. Samtidig er profesjonaliseringa av skoleledere, bl.a. med innføringa av krav til ”rektorskole” for rektorer med på å aktualisere rektorrollen.

Jeg er oppnevnt som medlem av Følgegruppa for lærerutdanningsreformen GLU 1-7 og GLU 5-10, og følger i den sammenheng utviklingen av lærerutdanningsreformen tett. Følgegruppa la nylig fram sin første rapport ”Frå allmennlærar til grunnskulelærar”. Følgegruppa kommer i det videre arbeidet å fordype seg i noen av aspektene ved reformen. I det neste året kommer jeg å ha et spesielt fokus på institusjonenes ledelse av reformen, og regionenes arbeid med SAK (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon).

Ved siden av phd-arbeidet jobber jeg som forsker ved Nordlandsforskning. For tiden arbeider jeg med evaluering av et kompetanseutviklingsprosjekt ”Faglig løft for PPT” i Midt-Norge.

Sammendrag (doc-fil)

Top