Forskerprofil: Atle Mjåtveit

Atle MjåtveitJeg er allmennlærer med hovedfag i kroppsøving. Etter 10 år som kroppsøvingslærer i videregående skole har jeg siden 1993 vært tilsatt ved Universitetet i Stavanger. Ved siden av ordinære undervisningsoppgaver har jeg innehatt ulike lederverv og bidratt til utvikling av nye bachelor- og masterplaner i kroppsøving. FoU-arbeidet mitt har vært rettet mot didaktisk arbeid. I tillegg har jeg de siste årene vært engasjert i prosjekter knyttet til veiledning av nyutdannede lærere, samt kollegabasert veiledning internt blant nye kolleger(NyTi).

Høsten -12 fikk jeg en stipendiatstilling innenfor området kroppsøvingsdidaktikk. Dette gav meg mulighet til å gå i dybden på et tema som alltid har opptatt meg. Til tross for at flere studier viser at kroppsøving er et av fagene med høyest trivsel i grunnskolen, har kroppsøvingsfaget fått et sterkt negativt fokus i media. Uklare vurderingskriterier, utstakt bruk av fysiske tester og et jag etter prestasjoner blir framhevet som kritiske elementer for skolefaget. Kroppsøvingsundervisning blir av mange elever beskrevet som ensidig og kjedelig (Flagestad & Skisland, 2009; Lyngstad, 2010; Mjaavatn & Skisland, 2004). Dette står i sterk kontrast til intensjonene i Kunnskapsløftet (Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 2006) som nettopp framhever bevegelsesglede som et av
fagets viktigste mål.

I mitt doktorgradsarbeid ønsker jeg derfor å bidra til kunnskap som kan være med å fremme et optimalt
læringsklima i kroppsøving for flest mulig elever i den norske grunnskolen.

Sammendrag (docx-fil)

Top