Forskerprofil: Åsta Birkeland

Individualisering som danningside(al) – en komparativ studie om førskolelæreres praksis

Åsta BirkelandJeg har undervist i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen siden 1994. Før det var jeg førskolelærer og barnehagekonsulent i Voss kommune. Jeg har utviklet og undervist på fordypningsenheten Kulturforståelse og komparativ pedagogikk som har fokus på kinesisk kultur og barnehage. Det inngår en måneds studieopphold i Kina i studiet.

I perioden 2009 og til i dag har jeg deltatt i det Strategiske Høgskoleprosjektet (SHP) Barnehagen som danningsarena – Studier av barns meningsskaping, undervisningspraksis og vilkår ledet av førsteamanuensis Elin Eriksen Ødegaard. Jeg ble ansatt som stipendiat i prosjektet fra september 2010, og tatt opp på program for tverrfaglige barndomsstudier ved Norsk Senter for Barneforskning/NTNU. Prosjektperioden er fireårig med 25%  pliktarbeid.

Prosjektet mitt har arbeidstittelen Individualisering som pedagogisk ide(al) – en komparativ studie av førskolelæreres praksis og er en casestudie av førskolelæreres praksis i en barnehage i Norge og en i Kina. Jeg undersøker hvordan individualisering utfolder seg i barnehagens ulike aktiviteter. Det er gjort få slike komparative studier av norske barnehager. Gjennom studien ønsker jeg å bidra med kunnskap om hvilke danningsideal som kommer til uttrykk gjennom ulike aktiviteter og hva førskolelærerne ser på sitt oppdrag og barnehagens formål. Jeg bruker kulturhistorisk virksomhetsteori som analytisk innfallsvinkel og har filmet/tatt bilder av ulike aktiviteter. Disse filmene bruker jeg som utgangspunkt for semistrukturerte intervju av førskolelærerne. Jeg spiller aktivt på innsider og outsiderperspektivet ved at førskolelærerne både diskuterer bildemateriale fra egen barnehage og fra den andre barnehagen der de selv er outsidere.

Deltakelse i NAFOL nettverket vil styrke arbeidet mitt ved at det skaper tilhørighet til andre stipendiater og forskere i lærerutdanningene. Videre vil deltakelsen gi meg god trening i forskningsformidling.

Top