Forskerprofil: Annfrid Rosøy Steele

Lærerutdanning i endring

Annfrid Rosøy SteeleJeg har en lektorutdanning fra Universitetet i Tromsø. Mastergraden min er i sosiologi, men jeg har også undervisningskompetanse i engelsk. Hovedfokuset i mitt PhD -prosjekt er å undersøke hvordan FoU integreres i de nye lærerutdanningene, både i teoriundervisningen og i praksisfeltet ved universitetsskolene. Tilnærmingen min til feltet vil være gjennom kvalitativmetode og strategien min vil være aksjonsforskning. Spørsmål prosjektet mitt tar stilling til er:

  •  Hvordan integreres FoU i undervisningspraksisen i nye lærerutdanningene ved Universitetet i Tromsø?
  • Hvilken rolle spiller refleksjon i forhold til utvikling av felles forståelse for FoU for lærerutdannerne og studentene i de nye lærerutdanningene?

For mitt kritisk analytiske prosjekt vil aksjonsforskning i samsvar med Carr & Kemmis frigjørende forskningsprosess være det forskningsopplegg som vil være mest gunstig. Prosjekt vil være et intervenerende opplegg der jeg bruke fokusgrupper for å få fram en konstruktiv prosess hos deltakerne for å finne ut hvordan FoU integreres i læringsorganiseringen i de nye profesjonsutdanningene. Refleksjon vil være et hovedmoment for hvordan vi utvikler begreper som gir oss bevissthet om våre handlinger. Gjennom dialoggrupper som kan fremstå som fora for refleksjon, kan det være mulig å identifisere felles begreper, lære av hverandre og få ny kunnskap som igjen kan gi felles forståelse for hva FoU-arbeid er, som igjen vil være avgjørende for utvikling av profesjonell identitet.

I kraft av å utføre et yrke utvikler man seg som profesjonell. Men det å ha erfaring er ikke nok, man må kunne forvalte erfaringen for å lære og for å lære må man ha distanse til erfaringene, og man må ha mulighet til å tenke over hva man har lært. Derfor vil det være nærliggende å forestille seg at gjennom refleksjon i dialoggrupper, der man i fellesskap forsøker å sette ord på egen praksis, vil være med på å skape økt profesjonell identitet hos lærerutdannerne. Et naturlig steg videre for prosjektet vil være å forsøke å identifisere om større integrasjon vil være med på å utvikle profesjonell identitet hos studentene. Prosjektet vil derfor også bestå av observasjon av studenter og tekstanalyse av større studentprosjekter som har involvert FoU. I FoU-prosjektene vil det være nærliggende å identifisere hvordan studentene har tatt med seg FoU fra undervisning som en del av deres profesjonelle identitet.

Sammendrag (docx-fil)

Top