Forskerprofil: Anna Rigmor Moxnes

Embedding the concept of praxis in early childhood teacher education

Anna Rigmor Moxnes

Jeg er ansatt i stipendiatstilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Her underviser jeg i pedagogikk og pedagogisk veiledning. Jeg har bakgrunn som førskolelærer og har arbeidet i nærmere 20 år i barnehage. Gjennom hele yrkeskarrieren har jeg vært opptatt av kompetanseheving av personalet i barnehagen. Dette ledet til blant annet til videreutdanning innen veiledning.  Gjennom diverse praktiske erfaringer som veileder og førskolelærer ble interesse for refleksjon rundt faglige utfordringer vekket. Jeg erfarte hvordan det å kunne sette ord på praktiske erfaringer og utfordre hverandre i et faglig fellesskap utviklet den faglige kvaliteten i barnehagen.

I doktorgradsstipendiatet er hensikten å undersøke hvilke redskaper for refleksjon som utvikles og settes i spill i pedagogikkundervisning. Jeg vil videre undersøke hvordan de ulike redskapene fungerer som ressurser for refleksjon for barnehagelærerstudenter. Jeg er spesielt interessert i hvordan det tilrettelegges for refleksjon i gruppe fra høgskolenes side og hvordan studentene uttrykker faglig og praktisk kunnskap i gruppesammenheng. Fokuset på gruppe henger sammen med barnehagen som arbeidsplass, der den pedagogiske lederen i stor utstrekning skal lede faglig utvikling i gruppesammenheng.

Sammendrag (docx-fil)

Top