Forskerprofil: Andreas Reier Jensen

Sosial bakgrunn og pedagogiske diskurser i lærerutdanningens praksisfelt

Andreas Reier JensenMotivasjonen min for å fordype meg i spørsmål knyttet til elevenes sosiale bakgrunn og pedagogikk som felt, har sammenheng med min erfaring fra skolen de siste ti årene. Jeg har siden 2010 arbeidet som universitetslektor med lærerutdanning ved Universitetet i Agder. Før dette har jeg undervist på skoleskip (jeg er profesjonsutdannet sjøkaptein), med fagskoleutdanning, i den videregående skole og med fengselsundervisning. Disse møtene med svært forskjellige elever og studenter har skjerpet min interesse for hvordan sosiale strukturer i samfunnet gjenspeiler pedagogisk praksis i skolen og gjør at grupper av elever kan føle seg fremmedgjort. En indikasjon på dette er en frafallsprosent i norsk videregående skole på 30 %. Den svakeste sosiale gruppen er overrepresentert i frafallsstatistikken og frafallet kan settes i sammenheng med elevenes erfaring fra grunnskolen. Et spørsmål av stor betydning for ph.d-prosjektet mitt er hvordan vår grunnutdanning kan inkludere flere elever i en fullverdig fellesskole, uten å korrumpere felleskolens allmenndannende funksjon til fordel for kortsiktige mål. Kunnskapsdiskusjonen som kontekst er viktig for prosjektet mitt. Den kan nå bivånes i det offentlige ordskifte der det energisk argumenteres for mindre teori og mer yrkesretting for yrkesfaglig studieretning. Sterke stemmer i denne diskursen ønsker en dikotomisering ved slutten av utdanningsløpet i enten studieforberedende eller yrkesfaglig retning – to løp som på ingen måte blir likeverdige. Jeg arbeider ut i fra en antagelse om at dersom lærerne bevisstgjøres sin kommunikasjon med elever i grunnskolen (som stort sett representerer flere sosiale sjikt), kan en sosialt betinget kommunikasjonskløft gjøres mindre. Målet er at flere elever skal kunne lykkes i skolen uavhengig av hvilken spesialisering de velger på slutten av skoleløpet. Med elevene fra svakere sosiale sjikt i mente, har prosjektet følgende problemstilling: I hvilken grad vektlegges elevenes sosiale bakgrunn når didaktikk formidles fra øvingslærer til lærerstudent?

Top