Forskerprofiler

Marianne Hareide Andreasen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Marianne Hareide Andreasen

Marianne Hareide Andreasen er stipendiat ved Høgskulen i Volda. Hun fokuserer i forskningsprosjektet på hvordan elever som strever med oppgaveløsning i matematikk opplever egne muligheter for deltakelse og utvikling i matematikkundervisningen.


Ingvill Bjornstad Aaberg. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Ingvill Bjørnstad Åberg

Ingvill Bjørnstad Åberg er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Nord Universitet. Ho har mastergrad i sosialantropologi, og har tidlegare studert norsk som andrespråk og arbeidd med norskopplæring. I doktorgradsprosjektet gjer ho kritiske undersøkingar av mangfaldsomgrepet på undervisningsfeltet.


Grå boks.Ph.d.-stipendiat, Kull 7

Ingfrid Veka

Ingfrid Veka er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestlandet. Hovedfokuset i studien vil være å finne ut hvordan den formelle læreplanen i mat og helse blir oppfattet og operasjonalisert i faget mat og helse på barnetrinnet.


Grå boks.Ph.d.-stipendiat, Kull 7

Kari Nergaard

Kari Nergaard er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Hennes arbeid er knyttet til barnehagens forebyggende arbeid mot mobbing, hvor det gjennom å tidlig identifisere barn med sosiale sårbarheter og støtte opp om positiv selvhevdelse og evne til empati, vil kunne styrke barns evne til deltakelse i lek og samspill.


Karina Rose Mahan. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 7

Karina Rose Mahan

Karina Rose Mahan er stipendiat med Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes prosjekt er tilknyttet ph.d. programmet PEDRES (pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole) og i feltet engelsk fagdidaktikk.


Beate Goldschmidt-Gjerlow. photoPh.d.-stipendiat, Kull 7

Beate Goldsmidt-Gjerløw

Beate Goldschmidt-Gjerløw er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun forsker på undervisning om kontroversielle og sensitive tema knyttet til kjønn, seksualitet og seksuell vold i videregående opplæring.


Ellen Nesset Mælan. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 7

Ellen Nesset Mælan

Ellen Nesset Mælan er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Ph.d.-prosjektet tar sikte på å utforske hvordan skoler forholder seg til elever med psykiske helseutfordringer og hvordan disse utfordringene og skolens respons på utfordringene influerer på elevenes læring.


Ingunn Kvamme. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 7

Ingunn Kvamme

Ingunn Kvamme er stipendiat ved Universitetet i Agder. I doktorgradsprosjektet ser hun på den kommende, reviderte rammeplanen for barnehagen.


Ph.d.-stipendiat, Kull 7

Anne-Grete Kaldahl

Anne-Grete Kaldahl er stipendiat ved OsloMet. Målet med prosjektet er få en forståelse av hva muntlighet på ungdomstrinnet kan være.


Ph.d.-stipendiat, Kull 7

Oda Julie Hembre

Oda Julie Hembre er stipendiat i pedagogikk ved UiT og skal forske på lærerstudenters opparbeidelse av profesjonsfaglig digital kompetanse.


Marit Helleve. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 7
Mette Helleve

Mette Helleve er stipendiat ved OsloMet. Prosjektet tar utgangspunkt i følgende problemstillingen: Bidrar lærerutdanningen til å styrke lærerstudentenes forutsetninger for utvikling av sensitivitet og fungering på det relasjonelle og emosjonelle feltet?  


May Line Tverbakk. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
May Line Tverbakk

May Line Tverbakk er stipendiat ved Nord universitet, og skriver om «Læreres lesedidaktiske praksiser. En studie av lesing i norsk, naturfag og samfunnsfag på ungdomstrinnet».

Les mer


Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Lillian Pedersen

Lillian Pedersen er utdanna barnehagelærar og har hovedfag i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo. Sidan 2007 har ho arbeida som høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet (tidlegare Høgskulen i Sogn og Fjordane).

Les mer


Elizabeth Oltedal. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Elizabeth Oltedal

Elizabeth Oltedal er tilsett ved Høgskulen i Volda, der ho underviser i musikk. Ph.d.-prosjektet hennar handlar om vurdering av musikkutøving, med hovudfokus på korleis lærarar opplever og praktiserer vurdering i lærarteam i vidaregåande skule.

Les mer


Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Ingvild Olaussen

Ingvild Olsen Olaussen er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høyskole. I doktorgradsprosjektet undersøker hun hva som karakteriserer et fortelleruttrykk av og for de yngste barna i barnehagen.

Les mer


Brynjar Olafsson. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Brynjar Olafsson

Brynjar Olafsson er stipendiat innen kultur og didaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. I prosjektet skal han undersøke kunst og håndverkslærers ideer om kreativitet, og hva som eventuelt kan støtte eller hemme undervisning for kreativitet og kreativ undervisning.

Les mer


Vibeke Øie. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Vibeke Øie

Vibeke er stipendiat ved UiT – Norges Arktiske universitet.  Hun brenner for den videre leseopplæringen og endringsarbeid i skolen. Hun ønsker å bidra til et læringsmiljø der lesestrategier er en naturlig del av undervisningspraksis på alle nivå for å øke elevenes lesekompetanse og tilpassede undervisning.

Les mer


Nina Odegard. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Nina Odegard

Nina Odegard forsker på barns estetiske utforskning med gjenbruksmaterialer, i lys av materialitet. Hun har jobbet med dette temaet i cirka 10 år, og arbeidet med det i barnehagen, ved gjenbrukssentre og skrevet om dette i sin master. 

Les mer


Øystein Røsseland Kvinge. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Øystein Kvinge

Øystein Kvinge er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Han undersøker korleis improvisasjon kjem til uttrykk i det multimodale samspelet mellom den som underviser og den akkompagnerande digitale presentasjonen utforma i td. PowerPoint, Prezi eller Notebook.

Les mer


Ingrid Midteide Løkken, Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Ingrid Midteide Løkken

Ingrid Midteide Løkken er stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Tittelen på hennes studie er «Kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen – sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling».

Les mer


Pia S. Hagerup. photoPh.d.-stipendiat, Kull 5
Pia Skog Hagerup

Pia Skog Hagerup er stipendiat ved NTNU. I sitt doktorgradsprosjekt benyttes kunst som undersøkende perspektiv på utdanningsledelse. Videre velger jeg å skille mellom begrepene liberal og servil kunst, hvor jeg trekker etymologiske og kulturelle linjer tilbake til antikken.

Les mer


Agnieszka Jarvoll. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 6
Agnieszka B. Jarvoll

Agnieszka B. Jarvoll er stipendiat ved Nord universitet. I sitt doktorgradsprosjekt er hun opptatt av hvordan læreren kan støtte elevers læringsprosesser ved bruk av digitale undervisningsformer i skolen. Fokuset er spesielt rettet på bruk av dataspill i blant annet matematikkundervisningen.

Les mer


Paulina Heiskanen. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Pauliina Maapalo

Pauliina Maapalo er stipendiat ved Nord universitet og underviser i kunst og håndverk. I doktorgradsprosjektet setter søkelyset mot kvaliteter innen formgivningsprodukter i trematerialer på barnetrinnet (1.-7.).

Les mer


Ingrid K. Jakobsen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 5
Ingrid K. Jakobsen

Ingrid K. Jakobsen er stipendiat ved Universitetet i Tromsø og underviser i engelskdidaktikk og engelsk litteratur, kultur og samfunn. I doktorgradsprosjektet undersøker hun multimodalitet i engelskundervisningen, med fokus på literacy.

Les mer


Natallia B. Hanssen. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Natallia Hanssen

Natallia Hanssen er stipendiat ved Nord universitet. Hun har korledelse- og musikklærerutdanning fra Hviterussland og en master i spesialpedagogikk fra Universitetet i Nordland, og får kombinert dette i avhandlingen sin.

Les mer


Joakim Evensen Hansen. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Joakim Evensen Hansen

Joakim E. Hansen er stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet i pedagogisk sosiologi fra Aarhus Universitet. Doktorgradsprosjektet er en del av det nasjonale forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» og undersøker språkarbeid i norske barnehager kjennetegnet med høy kvalitet.

Les mer


Bendik Fredriksen. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Bendik Fredriksen

Bendik Fredriksen er stipendiat i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. Doktorgradsprosjektet tar for seg musikklærere i grunnskolen, og søker å undersøke sammenhengen mellom frafall og yrkesidentitet.

Les mer


Åse Bruvik. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Åse Norunn Nedrebø Bruvik

Åse Norunn Nedrebø Bruvik er stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun skal undersøke hvordan lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram, yrkesretter undervisningen til den enkelte elevs interesser og behov. Hensikten er å videreutvikle yrkesfaglærerutdanningen slik at yrkesfaglærere kan håndtere utfordringer i dagens yrkesopplæring.

                                                 Les mer


Anne-Mette Bjøru. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Anne-Mette Bjøru

Anne-Mette Bjøru er stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet, Campus Alta. Doktorgradsprosjektet handler om frafall i videregående skole, med fokus på elevperspektivet, klasseromsrelasjoner, og tiltak mot frafall.

Les mer


Nina Aakernes. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Nina Aakernes

Nina Aakernes er stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for yrkesfaglærerutdanning. I sitt prosjekt setter hun søkelys på lærlingeordningen innenfor mediefag. Fokus vil være på hvordan yrkeskompetanse utvikles i mediegrafikerfaget, og på sammenhengen mellom opplæring i skole og bedrift.

Les mer


Kathrin OlsenPh.d.-stipendiat, Kull 5
Kathrin Olsen

Kathrin Olsen er stipendiat ved Nord universitet, der hun underviser i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hennes doktorgradsarbeid handler om læringsforløp hos barn med autisme, og gjennom bruk av ulike metoder forsker hun på hva som kan påvirke læring hos barna.  

Les mer


Anne Jordhus-Lier. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 5
Anne Jordhus-Lier

Anne Jordhus-Lier er stipendiat ved Norges musikkhøgskole. Hun har tidligere jobbet i kulturskole, grunnskole og i korps. I doktorgradsprosjektet hennes undersøker hun hvordan kulturskolelæreres profesjonsforståelser konstrueres i kulturskolen som lokalt ressurssenter for kunst og kultur.

Les mer


Torhild HøydalsvikPh.d.-stipendiat, Kull 5
Torhild Høydalsvik

Torhild Høydalsvik er en del av NFR-prosjektet Teacher Professional Qualification. Hun studerer implementeringen av ny reform i barnehagelærarutdanninga og spør hvordan pedagogikkfaget sitt oppdrag om å være sammenbindende og profesjonsrettet blir forstått, planlagt, gjennomført og erfart.

Les mer


Kyrre RomuldPh.d.-stipendiat, Kull 4
Kyrre Romuld

Kyrre Romuld er stipendiat ved NTNU, Program for lærerutdanning. Hans prosjekt er knyttet til fag- og yrkesdidaktikken innenfor hans eget utdanningsprogram. Et sentralt poeng er yrkesfaglærernes ulike opplevelse av didaktisk handlingsrom. 

Les mer


Elisabeth Iversen. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 5
Elisabeth Iversen

Elisabeth Iversen er stipendiat ved NMBU, seksjon for læring og lærerutdanning. I hennes doktorgradsprosjekt fordyper Elisabeth seg i uteundervisning i naturfag på videregående trinn. Hun tester og utvikler et læringsdesign med bruk av design-basert forskning. Prosjektet hennes er praksis-orientert hvor hensikten er å bygge bro mellom forskning på uteundervisning og praksisfeltet. 

                                                Les mer


Anne Greve.photo

Veileder, Kull 6
Anne Greve

Anne Greve er utdannet barnehagelærer og har lang erfaring fra barnehagefeltet. Hennes forskningsinteresser og undervisning knytter seg til tre hovedområder: de yngste barna, lek og vennskap, og barnehagelærernes profesjonshistorie.

Les mer


Anja Pesch.fotoPh.d.-stipendiat, Kull 4
Anja Pesch

Anja Pesch er stipendiat ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. I doktorgradprosjektet ønsker hun å se på involveringen av foreldre i det språkstimulerende arbeidet med flerspråklige barn i barnehagen.

Les mer


Astrid Camilla Wiig.foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 5
Camilla Wiig

Camilla Wiig er stipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Pågående doktorgradsarbeid søker å undersøke ulike kunnskapspraksiser i og utenfor skolen, og undersøke på hvilke måter lærerne bruker elevenes hverdagserfaringer som ressurser for læring og meningsskaping i klasserommet. 

Les mer


Hein Lindquist. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 6
Hein Lindquist

Hein Lindquist er stipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Pågående doktorgradsarbeid søker å finne ny kunnskap om små barns (toddleres) språkbruk og språklige oppvekstforhold hjemme og i barnehagen.

Les mer


Tuva BrochPh.d.-stipendiat, Kull 4
Tuva Broch

Tuva Broch er stipendiat ved Norges Idrettshøgskole, seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Pågående doktorgradsarbeid søker å generere kunnskap om i hvilken grad friluftsliv som et sosiokulturelt fenomen påvirker meningsdannelsen gjennom oppveksten.

Les mer


Ph.d.-stipendiat, Kull 5
Peter Gøtze

Peter Gøtze er stipendiat ved Høgskolen i Bergen. I doktorgradsprosjektet undersøker han hvordan matematikklærerstudenter på masternivå bringer deres faglige og demokratiske kompetanse til live i forhold til aktuelle samfunnsdebatter. 

Les mer


Ph.d.-stipendiat, Kull 5
Gry Anette Tuset

Gry Anette Tuset er stipendiat ved Høgskolen Stord/Haugesund og underviser i matematikkdidaktikk i grunn- og videreutdanningene. I dette doktorgradsprosjektet fordyper Gry seg i arbeidet med å utvikle lærerutdanningspraksiser som forbereder lærerstudenter til god lærerutøvelse i matematikk.

Les mer


Kristian Nødtvedt KnudsenPh.d.-stipendiat, Kull 5
Kristian Nødvedt Knudsen

Kristian Nødtvedt Knudsen er stipendiat i drama/teater fagdidaktikk ved NTNU. I hans doktorgradsprosjekt er hensikten at undersøke hvordan et dramadidaktisk design kan stimulere videregående elever til å reflektere kritisk over deres bruk av sosiale medier.

Les mer


Anna Rigmor MoxnesPh.d.-stipendiat, Kull 5
Anna Rigmor Moxnes

Anna Rigmor Moxnes er stipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I prosjektet er hensikten å undersøke hvilke redskaper for refleksjon som utvikles og settes i spill i pedagogikkundervisning. Hun vil videre undersøke hvordan de ulike redskapene fungerer som ressurser for refleksjon for barnehagelærerstudenter.

Les mer


Jannike Ohrem BakkePh.d.-stipendiat, Kull 5
Jannike Ohrem Bakken

Jannike Ohrem Bakke er stipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hennes ph.d.-prosjekt er tilknyttet Normprosjektet og er rettet mot skolen og skriveundervisningen. Hun har vært lærer i grunn- og videregående skole og lærebokforfatter.

Les mer


Tanja WallaPh.d.-stipendiat, Kull 5
Tanja Walla

Tanja Walla er stipendiat ved Høgskolen i Nesna og underviser i naturfagdidaktikk i grunnutdanningen og på masternivå. I hennes doktorgradsprosjekt er hensikten å utvikle og undersøke læringsfellesskap og undervisningsopplegg som fremmer kompetanse i argumentasjon i naturfag.

Les mer


Gunn Irene HeggvoldPh.d.-stipendiat, Kull 4
Gunn Irene Heggvold

Gunn Irene Heggvold er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Hensikten med hennes prosjekt er å få kunnskap om pedagogiske lederes forståelser og erfaringer med ledesesprosesser tilknyttet mellomlederrollen i barnehagen, og denne rollen i forhold til voksnes læring.

Les mer


Marit SundelinPh.d.-stipendiat, Kull 4
Marit Sundelin

Marit Sundelin er stipendiat ved Universitetet i Tromsø. Nå jobber hun med ph.d.-prosjektet Flerspråklige barns møte med norsk som andrespråk i en barnehagefaglig kontekst.

Les mer


Inge AnderslandPh.d.-stipendiat, Kull 4
Inge Andersland

Inge Andersland er stipendiat ved NLA Høgskolen i Bergen. I prosjektet sitt skal han analysere stortingsdebatter om religions- og livssynsfaget og skolens formålsparagraf i perioden 1993-2008.

Les mer


Kristin Vindhol Evensen

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Kristin Vindhol Evensen

Kristin Vindhol Evensen har hatt fokus på kroppens betydning som kommuniserende og erfarende, med særlig fokus på barnehagebarn og elever med ulike funksjonsnedsettelser. I sin ph.d.-oppgave søker Evensen å belyse hvilke muligheter for læring og utvikling kroppsøvingsfaget tilbyr elever med utviklingshemning.

Les mer


Kathrine Bjørgen

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Kathrine Bjørgen

Kathrine Bjørgen er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Stipendiatstillingen er knyttet til fysisk aktivitet, motivasjon og bevegelseslek i barnehagens uterom. Et mål er å belyse personalets kommunikative rolle og hva som fremmer bevegelsesglede hos barn i barnehagens uterom.

Les mer


Atle Mjåtveit

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Atle Mjåtveit

Atle Mjåtveit er utdannet allmennlærer med hovedfag i kroppsøving. Nå er han stipendiat ved Universitetet i Stavanger. I sitt doktorgradsarbeid ønsker han å bidra til kunnskap som kan være med å fremme et optimalt læringsklima i kroppsøving for flest mulig elever i den norske grunnskolen.

Les mer


Kari Anne Rustand

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Kari Anne Rustand

Kari Anne Rustand er stipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I sitt prosjekt skal hun undersøke hvilke tekst- og språkkompetanser studenter utvikler i digitale tekster i norskfaget i grunnskolestudiet.

Les mer


Anja Synnøve Bakken

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Anja Bakken

Anja Bakken er doktorgradsstipendiat i engelsk didaktikk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hovedfokus i studien vil være undersøke hvordan lærere tenker omkring valg av tekster og ulike teksters rolle og formål i engelskundervisningen og i tillegg hvilke faktorer som kan innvirke på disse valgene.

Les mer


Sigrun Slettner

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Sigrun Slettner

Sigrun Slettner er tilsatt ved Høgskolen i Vestfold siden 2012. Hun er deltaker på prosjektet : «Early childhood teacher education: students’ knowledge and understandings of early literacy – their trajectories of learning».

Les mer


Yngvil Søholt

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Yngvil Søholt

Yngvil Søholt er stipendiat ved Norges Idrettshøgskole og skal studere hvordan kroppsøvingsfaget virker inn på unges hverdagsliv og utvikling over tid. Yngvil har er mastergrad i psykologi fra Universitetet i Tromsø der hun fokuserte på motivasjon for friluftsliv og fysisk aktivitet.

Les mer


Anja Gabrielsen

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Anja Gabrielsen

Anja Gabrielsen skal i sitt doktorgradsarbeid undersøke hvordan elever utvikler forståelse av bærekraftig utvikling gjennom bruk av nærmiljøet som læringsarena. Anja er stipendiat ved høgskolen i Telemark, og har bakgrunn blant annet som høyskolelektor i naturfag og ungdomsskolelærer.

Les mer


Kirsten Linnea Kruse

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Kirsten Linna Kruse

Kirsten Linnea Kruse er ansatt ved Høgskolen i Telemark. I sitt doktorgradsprosjekt vil hun utforske hvordan interaktive tavler kan bidra til å utvikle nye læringsdesign i lese-skriveopplæringen og stimulere elevenes multimodale tekstkompetanse samt metaspråk om lesing, skriving.

Les mer


Astrid Granly

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Astrid Granly

Astrid Granly er stipendiat ved Høgskolen i Hedmark. I sitt ph.d.-prosjekt undersøker hun hvordan norskfagets spesielle ansvar for skriveopplæring blir ivaretatt i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Les mer


Hilde Dehnæs Hogsnes

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Hilde Dehnæs Hogsnes

Hilde Dehnæs Hogsnes er stipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hildes vil i sitt ph.d.-prosjekt undersøke barnehagers arbeid med skoleforberedelse, barns forventninger til og erfaringer med de skoleforberedende aktivitetene, samt deres erfaringer med selve overgangen.

Les mer


Mirjam Dahl Bergsland

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Mirjam Dahl Bergsland

Mirjam er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole.  Intensjonen for hennes doktorgradsprosjekt er å sette søkelys på hvordan barnehage–og hjemsamarbeid foregår i den flerkulturelle barnehagen. Fokus vil være på de praksiser, rutiner og diskurser som tilbyr muligheter og begrensninger i handling for minoritetsforeldre.

Les mer


Mette Nygård

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Mette Nygård

Mette Nygård er stipendiat i ved Dronning Mauds Minnes Høgskole. Overordnet tema for Ph.d.-prosjektet er «Barnehagen som læringsarena. De yngste barna».

Les mer


Ann Karin Orset

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Ann Karin Orset

Ann Karin Orset er stipendiat i drama/teater ved Universitetet i Nordland. I sitt prosjektet ”Ansikt til ansikt med nøytralmasken – en eksplorerende studie av maskepedagogens praktiske kunnskap” undersøker Orset den komplekse, psykofysiske og ofte tause kunnskapen som maskepedagogens praktiske kunnskap representerer.

Les mer


Marianne Torve Martinsen

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Marianne Torve Martinsen

Marianne Torve Martinsen er stipendiat ved Høgskolen i Telemark. De siste årene har hun kombinert arbeidet som høgskolelektor ved førskolelærerutdanningen med forskning på nettopp organiseringen av barn, tid og rom i barnehagen.

Les mer


Svein Olav Ulstad

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Svein Olav Ulstad

Svein Olav Ulstad er stipendiat ved Høgskolen i Nord-Trøndelag ved avdeling for kroppsøving. Stipendiatstillingen er knyttet til kroppsøvingsseksjonen og temaet for studien handler om motivasjon og kompetanse blant elever i kroppsøving.

Les mer


André Rondestvedt

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
André Rondestvedt

André Rondestvedt er stipendiat ved Universitetet i Tromsø. Han arbeider for tiden med sin avhandling, Tiltak mot frafall i yrkesopplæringen.

Les mer


Annette Hessen Bjerke

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Annette Hessen Bjerke

Basert på erfaringer fra flere år som lærerutdanner vil Annette Hessen Bjerke nå søke å teoretisere, analysere og forstå de utfordringene lærerstudenter i matematikk møter når de gjentatte ganger krysser grensene mellom høgskole og praksisopphold underveis i lærerutdanningen.

Les mer


Geir Aaserud

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Geir Aaserud

Geir Aaserud har mange års erfaring fra barnehagen. I 2011 ble han ferdig med master i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I august 2012 fikk han doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Bergen. Han er spesielt interessert i barnehagepedagogikk, barnehagepolitikk og pedagogisk filosofi.

Les mer


Sidsel Sandtrøen

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Sidsel Sandtrøen

Sidsel Sandtrøen er ansatt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes ph.d.-prosjekt handler om utvikling av selvforståelse som veileder. Fokuset er på studenter i veiledning, praksislærere og veiledere for nyutdannede lærere i videregående skole.

Les mer


Ingvill Gjerdrum Maus

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Ingvill Gjerdrum Maus

Ingvill Gjerdrum Maus undersøker hvilken kompetanse elever tilegner seg om bærekraftig design gjennom dagens designundervisning i grunnskolen. Ingvill er stipendiat i designdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og tilknyttet forskningsprosjektet Design Literacy – from primary education to university level.

Les mer


Lena Dahl

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Lena Dahl

Lena Dahl sitt ph.d.- prosjekt som har som mål å kartlegge ulykker og nestenulykker på videregående skole, samt gjennom dybdestudier av fire videregående skoler få dypere kunnskap om skolenes friluftslivsdidaktikk, sikkerhetskultur og organisasjonsledelse.

Les mer


Per Einar Sæbbe

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Per-Einar Sæbbe

Per-­‐Einar begynner høsten 2013 med Phd-­‐prosjektet som har som mål å avdekke hvilken formell kunnskap barnehagelærerne trenger for å kunne legge til rette for barns matematiske utvikling i barnehagealderen.

Les mer


Hege Myklebust

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Hege Myklebust

Gjennom doktorgradsprosjektet ”Meiningsfull skriving – bruk av blogg, spel og sosiale medium i skriveopplæringa”, skal Hege Myklebust snakka med både lærarane og elevane, og sjå på om slike arbeidsmåtar kan auka engasjementet og motivasjonen for skrivearbeidet, og studera kva som kjenneteiknar slike tekstar.

Les mer


Martin Samuelsson

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Martin Samuelsson

Martin Samuelsson är stipendiat vid Universitet i Bergen. Han jobbar för tiden med sin avhandling i vilken arbetet med utbildning till deliberativ demokrati fortsätter.

Les mer


Ole Petter Vestheim

Ph.d.-stipendiat, Kull 4
Ole Petter Vestheim

Ole Petter sin stipendiatstilling er knyttet til pedagogikk og temaet for studien er knyttet til regionale forskjeller i resultater på nasjonale prøver. Et mål ved arbeidet er å belyse kjennetegn ved skoler som skårer godt på nasjonale prøver over tid.

Les mer


Rolf Baltzersen

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Rolf K. Baltzersen

Rolf K. Baltzersen forsker på nye former for kollektiv kunnskapsutvikling i lærerutdanningen. Han har blant annet publisert en artikkel om dette temaet som blir brukt som referanse i forskningsrapport som anbefaler utviklingen av en ny pedagogikk for høyere utdanning i Australia.

Les mer


Ketil Langørgen

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Ketil Langørgen

Ketil Langørgen er stipendiat ved Høgskolen i Bergen. Erfaringene han har som ny lærer i lærerutdanningen ligger som et bakteppe i hans doktorgradprosjekt.

Les mer


Julie Ane Ødegaard

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Julie Ane Ødegaard

Julie Ane Ødegaard er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider med en doktorgradsavhandling i fagdidaktikk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet i Bergen. Prosjektet handler om politisk utdanning i skolen.

Les mer


Lisbeth Skreland

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Lisbeth Skreland

Lisbeth Skreland har jobbet mange år i barnehage og kulturskole som pedagogisk leder, dramalærer og styrer. Fra 2011 har hun vært ansatt som stipendiat. Her tar hun utgangspunkt i barnehagens normer og regler og forsøker fremdeles å forstå og utforske førskolelærerens profesjon og profesjonskunnskaper.

Les mer


Nora Sitter

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Nora Sitter

Har tverrfaglige og estetiske innganger til læring og dokument- asjoner av estetiske læringsprosesser et potensial utover å fungere som krydder, utsmykning og pynt i undervisningshverdagen? Dette er et av spørsmålene Nora Sitter ønsker å uforske i sitt forskningsprosjekt.

Les mer


Roy Aksel Waade

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Roy A. Waade

Roy A. Waade ønsker å forske på og videreutvikle undervisningsmetoder innen improvisasjon i ulike ensembler, med hovedfokus på den amerikanske live-composition-metoden Soundpainting.

Les mer


Bodil Svendsen

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Bodil Svendsen

Bodil Svendsen er utdannet biolog og underviser i biologi, naturfag og geografi ved Charlottenlund videregående skole og i naturfag- didaktikk ved PLU. I hennes Ph.D.-arbeid skal hun lage en ny kompetanseutviklingsmodell for naturfaglærere i videregående skole.

Les mer


Andreas Reier Jensen

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Andreas Reier Jensen

Andreas Reier Jensen har undervisningserfaring som spenner fra skoleskip til lærerutdanning ved universitetet. I doktorgradsprosjektet er han opptatt av pedagogisk kommunikasjon i fellesskolen og dens betydning for et deltagende demokrati.

Les mer


Siv Yndestad Borgen

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Siv Yndestad Borgen

Siv Yndestad Borgen er Cand. Polit. med hovudfag i pedagogikk frå 1999. Hovudfagsarbeidet var ei pedagogisk-filosofisk drøfting av føringar L-97 i lys av Hans Skjervheim sin filosofi. I det pågåande Phd.-prosjektet ynskjer Siv å sjå på korleis praksislærarar identifiserer seg som lærarutdanner.

Les mer


Gabrielle Hansen-Nygård

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Gabrielle Hansen-Nygård

Gabrielle Hansen-Nygård er stipendiat ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Formålet med ph.d.-prosjektet er å utvikle, utprøve og foreslå et nytt vurderingssystem for mobile enheter som bruker umiddelbar respons fra studenters faglige prestasjoner som et kreativt læringsverktøy.

Les mer


Ingvil Bjordal

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Ingvil Bjordal

Ingvil Bjordal er stipendiat ved NTNU. Interessen for hvordan utdanningssystemet på ulike nivå forholder seg til kulturelt, språklig og etnisk mangfold ligger til grunn for hennes prosjekt Sentrale føringer og lokalt handlingsrom i den flerkulturelle skolen.

Les mer


Kristin Eide

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Kristin Eide

Kristin Eide startet høsten 2011 som doktorgradsstipendiat i pedagogikk ved Program for lærerutdanning (PLU) på NTNU. Hun er utdannet lærer, har en mastergrad i pedagogikk og har arbeidet i lærerutdanning siden 2009. I sitt forskningsarbeid fokuserer hun på skoleutviklingsarbeid, utdanningspolitikk og lærerprofesjon.

Les mer


Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Kai Arne Nyborg

Kai Arne Nyborg er cand.philol. med hovedfag i religionsvitenskap, og har skrevet en avhandling om zen-buddhistisk filosofi og etikk. Nyborg har vært tilsatt ved Universitetet i Tromsø siden 2005, hovedsakelig i funksjonen som didaktiker og med ansvar for undervisning i emnet religionsdidaktikk.

Les mer


Karin Hognestad

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Karin Hognestad

Karin Hognestad er ansatt ved Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Telemark og jobber med utdanning av førskolelærere. Med lang arbeidserfaring fra barnehagen og med bakgrunn som førskolelærer og leder er Hognestad opptatt av hvordan profesjonskunnskapen kommer til uttrykk i ledelse i barnehagen.

Les mer


Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Hilde Hofslundsengen

Hilde Hofslundsengen skal forske på skriftspråks utvikling i barnehagen. Vi vet lite om lese- og skrivekompetansen til førskolebarn i den norske barnehagen. Femåringene i syv barnehager skal i løpet av våren 2012 delta i systematiske, pedagogiske lese- eller skriveopplegg.

Les mer


Yvonne Sørensen

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Yvonne Sørensen

Yvonne er  stipendiat ved Universitetet i Tromsø. Som stipendiat undersøker hun hvilke forhold som kan identifiseres som betydningsfulle for utvikling av studenters profesjonelle læreridentitet.

Les mer


Tony Burner

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Tony Burner

Tony Burner er særlig interessert i skoleutvikling, forskende partnerskap, formativ vurdering, undervisning og læring av engelsk som et fremmedspråk. Hans mål med Ph.D.-prosjektet er å se på hvilke måter en prosessorientert tilnærming til vurdering støtter elevenes læring i engelsk på ungdomstrinnet.

Les mer


Ane Malene Sæverot

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Ane Malene Sæverot

Hensikten til Ane Malene Sæverots ph.d.-prosjekt er å undersøke om bildet i dagens samfunn har et pedagogisk potensial. Hun ser på hvordan unge i dag lever med og gjennom bilder i deres digitale hverdag og på hvordan de digitale medier er med på å prege de unges persipering, fortolkning og produksjon av bilder.

Les mer


Fredrik Mørk Røkenes

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Fredrik Mørk Røkenes

Fredrik Mørk Røkenes er stipendiat ved NTNU. Han har jobbet med IKT i skolen og vil undersøke hvordan dette utspiller seg i høyere utdanning. Fredriks prosjekt dreier seg om å undersøke lærerstudenters digitale kompetanse, og hvordan lærerutdanningsinstitusjoner sørger for å gi lærerstudenter denne kunnskapen.

Les mer


Marit Bøe

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Marit Bøe

Marit Bøe er ansatt ved Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Telemark. I tidligere arbeider har hun hatt fokus på ledelse, faglig utvikling og endringsarbeid, og forskningsinteressen springer ut fra dette. Hun er særlig opptatt av ledelsespraksis i barnehagen og hva slags kunnskap som aktiviseres i pedagogisk ledelse.

Les mer


Åsta Birkeland

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Åsta Birkeland

Åsta Birkeland har mange års erfaring med studieopphold i Kina sammen med norske førskolelærerstudenter. Denne erfaringen har gitt inspirasjon til den pågående doktorgradsstudien om førskolelæreres danningsideal i norske og kinesiske barnehager.

Les mer


Gro Espedal

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Gro Espedal

Gro Espedal er ansatt ved Høgskolen i Bergen, der er hun tilknyttet Senter for Utdanningsforskning. Espedal forsker på studenters utvikling i lærerutdanningen og ønsker med prosjektet å søke innsikt i hvordan vilkår i utdanningen kan forme studenters profesjonelle selv.

Les mer


Knut Vesterdal

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Knut Vesterdal

Hvordan blir undervisning knyttet til menneskerettigheter implementert, og hva er intensjonene? Knut Vesterdal jobber med samfunnsfagdidaktikk ved Program for lærerutdanning ved NTNU, og hans doktorgradsstudie omhandler menneskerettighetsundervisning og dets funksjoner i den videregående skolen.

Les mer


Jon Helge Sætre

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Jon Helge Sætre

Jon Helge Sætre sitt prosjekt undersøker musikkfaget i lærerutdanning, og ser nærmere på blant annet teori–praksisspørsmålet. Han er særlig interessert i å finne ut om undervisningsmetoder og metodikk(er) er en del av utdanningsinnholdet – når lærerutdannere skal forberede studentene sine til å undervise i grunnskolen.

Les mer


Kirstine Riis

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Kirstine Riis

Kirstine Riis er stipendiat ved Høgskolen i Telemark. I sitt doktorgradprosjekt ønsker hun å identifisere den særegne formen for kunnskap som utvikles i arbeid med designprosesser. Riis stiller i den sammenheng spørsmålet: Kan kunnskapsaspekter ved slike prosesser identifiseres?

Les mer


Christina Bauck Jensen

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Christina Bauck Jensen

Med bakgrunn som lærer ønsker Christina Bauck Jensen å utforske de forskjellige matematikkpraksisene som elever på bygg- og anleggsfag møter i de tre ulike læringsarenaene teoriklasserom, verksted og praksis.

Les mer


Kristin Axberg

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Kristin Bjerkli Axberg

Kristin Bjerkli Axberg er stipendiat ved Norges idrettshøyskole. Hennes doktorgradsprosjekt har til hensikt å utvikle et enkelt undervisningsopplegg som kan bidra til å styrke turn som en grunnleggende allsidig og motorisk utviklende aktivitet, samt øke bevisstheten om mestringsklima i kroppsøvingsfaget.

Les mer


Agnete Bueie

Ph.d.-stipendiat, Kull 3
Agnete Bueie

 En del forskning gir oss kunnskap om effekten av lærers tilbakemelding, men vi vet ikke så mye om hvordan tilbakemeldinger innenfor norskfaget virker på elevene og på deres skriveutvikling. Agnete ønsker å undersøke hva elevene forstår av tilbakemeldingene og hvordan de mener de bruker responsen i sin videre skriving.

Les mer


Petter Erik Leirhaug

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Petter Erik Leirhaug

Petter Erik Leirhaug ønsker å undersøke hvordan vurdering i kroppsøving praktiseres og oppfattes, og hvordan denne praksis kan utvikles.

Les mer

 


Tonje Fjogstad

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Tonje Fjogstad Langnes

Tonje Fjogstad ønsker å skape en dypere forståelse av ungdommenes erfaringer og opplevelser med å utøve breakdans i et flerkulturelt samfunn.

Les mer

 


Dag Ofstad

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Dag Ofstad

Dag Oftads prosjekt skal studere betydningen av kreativ, innovativ og entreprenøriell læringstilnærming i opplæringen og hvordan entreprenørielle og kreativt (ny)skapende mennesker dannes, bevisstgjøres, vokser frem og kommer til uttrykk i samspill med lærende prosesser i skole, nære omgivelser, og samfunn.

Les mer


Cherise Storlie-Kristoffersen

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Cherise Storlie-Kristoffersen

Cherise Storlie-Kristoffersen doctoral research will explore how the development of literacy, specifically writing, is affected through the establishment of a common language.

Les mer

 


Kristin Barstad

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Kristin Barstad

Arbeidstittelen på Kristin Barstad sitt ph.d.-prosjekt er “Implementering av kvalifikasjonsrammeverket i praksisopplæringa i lærarutdanning”. Kvalifikasjonsrammeverket skal innførast i Noreg som del av vårt arbeid i samband med Bolognaprosessen og vårt samarbeid med EU.

Les mer


Hallvard Kjelen

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Hallvard Kjelen

Emnet for prosjektet til Hallvard Kjelen er litteraturundervisning i ungdomsskulen etter innføringa av Kunnskapsløftet. Han arbeidde sjølv i ungdomsskulen då Kunnskapsløftets nye plan for norskfaget vart presentert, og oppdaga at planen gav svært stor fridom, men samstundes svært stort ansvar.

Les mer


Vibeke Solbue. Foto.

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Vibeke Solbue

Hva vet vi egentlig om elevenes egne opplevelser av den videregående skolen? Vibeke Solbue, som til daglig underviser ved lærer-utdanningen ved Universitetet i Bergen, fant ut at det var sparsomt med forskning på dette feltet. Nå skriver hun ph.d.-oppgave om innvandrerungdoms skolehverdag.

Les mer


Knut Ove Æsøy

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Knut Ove Æsøy

Knut Ove Æsøy meiner at humanistens viktigaste oppgåve er å skape spelerom for den kritiske sansen. I ph.d.-prosjektet sitt samanliknar han mellom anna læraren og sjukepleiaren sine tankemønster, og om det er høve for ein ekspertsamtale mellom dei.

Les mer


Carla Chinga

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Carla Chinga-Ramirez

Carla Chinga er stipendiat ved NTNU. Hun skriver om diskursive og kulturelle forutsetninger for skapelsen av minoritetselevenes subjektivitet i den norske skolen

Les mer


Bernt Cato Hustad

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Bent Cato Hustad

Gjennom sitt arbeid med å lede en faglig- og organisatorisk endringsprosess i PPT-tjenesten i Bodø, erfarte Bent-Cato Hustad fra Universitetet i Nordland, at det i slike endringsprosesser gjerne oppstår både barrierer mot- og muligheter til innovative løsninger.

Les mer


Solveig Bendiksen

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Solveig Åsgard Bendiksen

Gjennom en etnografisk studie fra en barnehage med stort innslag av barn fra minoritetsspråklige familier fokuserer Åsgard Bendiksen på det taktile møtet mellom barnets hånd, skriveredskapet, skriveunderlaget og tegnene.

Les mer


Børge Skåland

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Børge Skåland

Hvilken støtte og oppfølging får pedagoger som blir utsatte for vold og trusler på jobben? Børge Skåland ble oppmerksom på denne tematikken da han arbeidet ved en spesialskole for elever med atferdsvansker. Nå forsker han på saken.

Les mer


Trine Solstad

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Trine Solstad

I sitt ph.d.-prosjekt ønsker hun å undersøke hvilke samtaler som finner sted i forbindelse med høytlesing av bildebøker i barnehagen, med spesiell vekt barnas perspektiv.  Hun spør seg også hva det er som skaper leseglede og leselyst.

Les mer


Ingunn Flatøy

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Ingunn Flatøy

Som ph.d.-stipendiat har ho fått høve til å kopla leseforsking med eit digitalt og multimodalt perspektiv, og ho vil undersøkja om abc-nettressursar er eit nyttig supplement i arbeidet med grunnleggjande skrive- og leseopplæring.

Les mer


Lennart Jølle

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Lennart Jølle

Når det nå blir etablert et nasjonalt ekspertpanel som har som mål å utføre pålitelige vurderinger av landsomfattende skriveprøver, skal han undersøke hva ved elevtekstene disse ekspertene faktisk snakker om når de vurderer.

Les mer


Elin Angelo

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Elin Angelo

Elin Angelo har permisjon fra stillingen sin som musikkpedagog ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning, for å se nærmere på tre ulike instrumentalpedagogers praksis og profesjonsforståelse.

Les mer


Pernille Fiskerstrand

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Pernille Fiskerstrand

Pernille Fiskerstrand forskar på fagtekst-skriving i samfunnsfag. Elevar som skriv fagtekst på nynorsk må mellom anna omsetje omgrep frå bokmål, og dei må skrive om setningar for å nytte orda i ein meir verbal uttrykksmåte.

Les mer


Bilde av Dordy Wilson

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Dordy Wilson

Dordy Wilson er ansatt ved Høgskolen i Hedmark , en institusjon med fokus på profesjonsutdanning. Hennes ph.d.- studie retter oppmerksomheten mot lærerprofesjonens oppgaver og krav i forhold til formativ vurderingspraksis.

Les mer


Mari-Ann Letnes

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Mari-Ann Letnes

I en digital tidsalder er kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til bruk av digitale verktøy en sentral del av danningsprosessen. I Mari-Ann Letnes pågående doktorarbeid rettes forskningen inn mot barnehagens aktiviteter rundt digitale verktøy når disse brukes i prosjekter hvor multimodale tekster skapes. 

Les mer


Tove Lafton

Ph.d.-stipendiat, Kull 2
Tove Lafton

Målet for studien til Tove Lafton er å se på hvilke rådende diskurser førskolelærere kan identifisere i egne praksiser knyttet til bruk av digitale medier i barnehagen.

Les mer

 


Liv Torunn Eik

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Liv Torunn Eik

Etter å ha arbeidet mange år med førskolelærerutdanning er Liv Torunn Eik opptatt av førskolelæreres overgang fra utdanning til yrket. Hennes ph.d.-prosjekt handler om hvordan nyutdannede førskolelærere opplever egen kompetanse og sin videre profesjonskvalifisering det første året i yrket.

Les mer


Kari Anne Jørgensen

Ph.d.-stipendiat, Kull 1
Kari-Anne Jørgensen

Kari-Anne Jørgensen har siden 1996 undervist i faget fysisk fostring ved førskolelærer- utdanningen, Høgskolen i Vestfold. Som NAFOL-student ønsker hun å få større innsikt i hva barn i naturbarnehager erfarer når de er ute på sine faste utelekeplasser.

Les mer

Top