Disputed candidates

NAFOL alumni:

Everyone who has been NAFOL students and has finished their time in the research school will be invited to become a NAFOL alumni. As alumni, you will receive a newsletter about what’s happening in NAFOL.

Participants NAFOL alumni:

2019

Martin Samuelssonn, cohort 4, 14 June – Education for Deliberative Democracy. Theoretical assumptions and classroom practices.

Pia Skog Hagerup, cohort 5, 7 June – Educational leadership seen through the perspectives of liberal and servile art: Seven features of educational leadership according to a Norwegian context.

Camilla Wiig, cohort 5, 29 May – Connecting everyday and academic learning practices. A teacher challenge.

Per-Einar Sæbbe, cohort 4, 14 May – Barnehagelæreres ‘matematikkundervisning’ i barnehagen.

Siri Sollied Madsen, cohort 5, 2 May – Om idealer og realiteter i lærerutdanningers bruk av digital teknologi. En komparativ studie av lærerutdanninger i Norge og New Zealand.

Kathrin Olsen, cohort 5, 26 April – Personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse i barnehagens uformelle miljø. En kritisk fortolkende case-studie med et kryssnasjonalt perspektiv.

Yvonne Sørensen, cohort 3, 15 April – «Å gripe og bli grepet – for å begripe. Lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling.»

Erik Aasland, cohort 5, 5 April – Konstitueringen av “kroppsøving”. En diskursteoretisk studie av undervisningspraksiser i videregående skole.

Svein Olav Ulstad, cohort 4, 29 March – Students’ motivational processes in physical education at secondary school.

Ellen Nesset Mælan, cohort 7, 29 March – Læreres praksis og elevers psykiske helse. En eksplorerende studie i ungdomsskolen.

Anna Rigmor Moxnes, cohort 5, 1 March – Sensing, Thinking and Doing Reflection in Early Childhood Teacher Education.

Anja Gabrielsen, cohort 4, 4 February – Kontekst for læring. Nærmiljø som læringsarena i utdanning for bærekraftig utvikling.

Jannike Ohrem Bakke, cohort 5, 8 February – Å iscenesette et skriveoppdrag. En kvalitativ studie av skriveundervisning i norsk, samfunnsfag og naturfag på 7. trinn, gjennomført i Normprosjektet.

2018

Anne Jordhus-Lier, cohort 5, 12 February – Institutionalising versatility, accommodating specialists. A discourse analysis of music teachers’ professional identities within the Norwegian municipal school of music and arts.

Mirjam Dahl Bergsland, cohort 4, 23 February – Barnehagens møte med minoritetsforeldre. En kristisk studie av anerkjennelsens og miskjennelsens tilblivelser og virkninger.

Kristin Vindhol Evensen, cohort 4, 28 February – Give me a thousand gestures. Embodied meaning and severe, multiple disabilities in segregated special needs education. Read more

Anja Pesch, cohort 4, 1 March – Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn. Read more

Annfrid Rosøy Steele, cohort 3, 8 March – Forskning i lærerutdanning – Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter. Read more

Natallia Bahdanovich Hanssen, cohort 6, 20 April – Special educational needs practices in Norwegian and Belarusian preschools. Read more

Ann Margareth Gustavsen, cohort 5, 27 April – Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner. Read more

Tuva Beyer Broch, cohort 4, 16 May – Equilibrium Poems: An ethnographic study on how experiences in and with Norwegian friluftsliv challenge and nurture youths’ emotion work in everyday life.

Anja Synnøve Bakken, cohort 4, 1 June – Choosing and using texts in English: A study of continuity and change in EFL teachers’ reasoning about their text practices. Read more

Sabreen Selvik, cohort 5, 20 June – A childhood at refuges. Children with multiple relocations at refuges for abused women.

Bendik Fredriksen, cohort 6, 21 June – “Leaving the Music Classroom. A study of attrition from music teaching in Norwegian compulsory school”. Read more

Trine Ørbæk, Cohort 2, 25 June – Å skape dans i kroppsøvingslærerutdanning – studenters erfaringerRead more (docx-fil)

May Line Rotvik Tverbakk, Cohort 6, 21 August – Læreres lesedidaktiske praksiser. En studie av lesing i norsk, naturfag og samfunnsfag på ungdomstrinnet. Read more

Irene Haslund, cohort 4, 31 August – Nye begynnelser i pedagogikken. Hannah Arendt, utdanning og kunnskapssynet i vår tid. Read more

Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, cohort 5, 14 September – Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærarutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar.

Hege Myklebust, cohort 5, 21 September – Spor av dei andre. Addresivitet i argumenterande elevtekstar.

Gro Løken, cohort 5, 24 October – «Utsatte grupper og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring».

Kirsten Linnea Kruse, cohort 4, 25 October – «Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme».

Ingvild Olsen Olaussen, cohort 6, 16 November – «Kiasmefortellinger – fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen i et kunstnerisk utforskende multimodalt perspektiv».

Elisabeth Iversen, kull 5, 16 November – «Gjennomføring av uteundervisning i naturfag ved bruk av et didaktisk undervisningsdesign».

2017

Ketil Langørgen – Å være ny lærerutdanner i Norge. Hvem er de nye lærerutdannerene og hva slags støtte opplever nye lærerutdannere i Norge de tre første årene i yrket?

Rolf K. Baltzersen – Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education : an explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between an offline and a global online setting.

Kathrine Bjørgen, Cohort 4, January 27 – «Bevegelsesglede i barnehagen. En kvalitativ studie av 3 – 5 åringers trivsel, involvering og fysiske aktivitet i barnehagens ulike utemiljø.»

Knut Ove Æsøy, Cohort 2, February 10 – Profesjon og vitskap. Ein samanliknande studie av tankemønster i nyare grunnleggande litteratur for grunnskulelærar- og sjukepleiarutdanninga. Read more

Bodil Svendsen, Cohort 3, April 21 – Inquiries into Teacher Professional Development. A longitudinal school-based intervention study of Teacher Professional Development (TPD) conducted in the frame of a Cultural Historical Activity Theory perspective (CHAT)». Read more

Ole Petter Vestheim, Cohort 4, June 9 – Nasjonale prøver – fra ‘tvangstrøye’ til verktøy i utvikling av skolens praksis. En casestudie av praksis på skoler som over tid har oppnådd god resultater på nasjonale prøver. Read more

Tonje Fjogstad Langnes, Cohort 2, June 12 – Breaking – that’s me! Meaning, identity and gender constructions among young breakdancers living in Oslo.  Read more

Agnete Andersen Bueie, Cohort 3, June 22 – «Slike kommentarer er de som hjelper». Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget. Read more

Mette Nygård, Cohort 4, August 18 – «Barnehagen som læringsarena i endring. Politiske ideologier og barnehagelæreres fortolkninger». Read more

Pernille Fiskerstrand, Cohort 2, August 25 – «Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag”. Read more

Annette Hessen Bjerke, Cohort 4, September 8 – The growth of self-efficacy in teaching mathematics in pre-service teachers: developing educational purpose. Read more

Hilde Hofslundsengen, Cohort 3, September 27 – Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie. Read more

Gro Espedal, Cohort 3, September 29 – Lærerstudenters profesjonelle utforming. Et diskursorientert bidrag til forståelse av studenters selvutforming gjennom lærerutdanning. Download summary (doc file)

Ann Karin Orset, cohort 3, 13 October – Kunnskapsutvikling i fiksjon og virkelighet. En studie av teaterpedagogers nøytralmaskeundervisning.

Kristian Nødtvedt Knudsen, cohort 5, 30 October – «#iLive – konturer af en performativ dramadidaktik i en digital samtid». Read more

Reidun Helene Faye, cohort 2, 24 November – Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal.

2016

Tove Lafton, Cohort 2, January 20 – Refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi. Sosio-materielle teorier som optikk for (re)konstruksjoner av barnehagepraksiser. Summary

Tony Burner, Cohort 3, February 19 – Formative assessment of writing in English: A school-based study of perceptions, practices and transformations. Download summary (docx file)

Børge Skåland, Cohort 2, February 26 – The experience of student-to-teacher violation. A phenomenological study on Norwegian teachers being violated by students. Download summary (docx file)

Hilde Dehnæs Hogsnes, Cohort 4, April 29 – Kontinuitet og diskontinuitet i overgangen fra barnehage til skolefritidsordning og skole. En multimetodisk studie av pedagogers og sfo-lederes prioriteringer av tiltak og barns erfaringer med kontinuitet og diskontinuitet. Download summary (docx file)

Knut Vesterdal, Cohort 2, May 24 –  The roles of human rights education in Norway. A qualitative study of purposes and approaches in policy and in upper secondary schools. Download summary (pdf file)

Karin Hognestad, Cohort 3, June 16 – Kunnskapsledelse som praksis på avdelingen i barnehagen. Et kvalitativt skyggestudie. Download summary (pdf file)

Kirstine Riis, Cohort 3, June 17 – Designkundskabens DNA. Udforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA. Download summary (docx file)

Marit Bøe, Cohort 3, June 20 – Personalledelse som hybride praksiser. Et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen. Download summary (docx file)

Fredrik Mørk Røkenes, Cohort 3, June 21 – Preparing Future Teachers to Teach with ICT. An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. Download summary (docx file)

Andreas Reier Jensen, Cohort 3, September 20 – Veiledningsritualet. En dialektisk studie av formaliserte veiledningssamtaler i lærerutdanningens praksisperiode.Download summary (docx file)

Roy Aksel Waade, Cohort 3, September 23 – Tegnspråk i musikken: Soundpainting som improvisatorisk-kompositorisk verktøy. Download summary (docx file)

Petter Erik Leirhaug, Cohort 2, October 28 – «Karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring»: En empirisk studie av vurdering for læring i kroppsøving med seks videregåande skoler i Norge. Download summary (pdf file)

Dag Ofstad, Cohort 1, October 28 – ”Den entreprenørielle dannelsesreisen” – en kvalitativ studie av læringsprosesser. Read more

Julie Ane Ødegaard Borge, Cohort 3, November 4 – Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School. Read more

Lisbeth Skreland, Cohort 3, November 11 –  «På mandager er det ikke lov med papirfly. En studie av regler og yrkesutøvelse». Read more

Ingvil Bjordal, Cohort 3, November 16 – Markedsretting i en urban norsk skolekontekst – et sosialt rettferdighetsperspektiv. Download summary (docx file)

2015

Trine Solstad, Cohort 1, June 9 – Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon. Download summary (pdf file)

Lennart Jølle, Cohort 2, June 12 – Vurderingsdialogen. En undersøkelse av tekstvurderingspraksis ved nasjonal læringsstøttende prøve i skriving. Download summary (docx file)

Kari Røykenes, Cohort 1,  23.september – Testangst hos sykepleierstudenter: «Alternativ behandling» Download summary (pdf file)

Anne Kristine Solberg Runestad, Cohort 1, Fall Download summary (pdf file)

Carla Chinga-Ramirez, Cohort 2, October 29 – Skolen ser ikke hele meg! En narrativ og postkolonial studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer med å være annerledes Download summary (docx file)

2014

Camilla Stabell Jørgensen, Cohort 1, January 17 – Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget. Download summary (docx file)

Liv Torunn Eik, Cohort 1, January 30 – En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket. Download summary (docx file)

Mari Ann Letnes, Cohort 1, April 11 – Digital dannelse i barnehagen. Download summary (docx file)

Ela Sjølie, Cohort 1, August 15 – Pedagogy is just common sense. A case study of student teachers’ academic learning practices. Download summary (docx file)

Dordy Wilson, Cohort 2, October 31 – Formativ vurdering gjør en forskjell! En empirisk studie av lærernes forståelse av formativ vurdering som vitenskapelig fenomen og politisk konsept. Download summary (docx file)

Vibeke Solbue, Cohort 1, November 25 – Dialogen som visker ut kategorier. En studie av hvilke erfaringer innvandrerungdommer og norskfødte med innvandrerforeldre har med videregående skole. Hva forteller ungdommenes erfaringer om videregående skoles håndtering av etniske ulikheter? Download summary (docx file)

Liv Torunn Grindheim, Cohort 2, November 28 – Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehagar. Download summary (docx file)

Jon Helge Sætre, Cohort 3, December 5 – Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses.

Kari Anne Jørgensen, Cohort 1, December 12 – What is going on out there? – What does it mean for children’s experiences when the kindergarten is moving their everyday activities into the nature – landscapes and its places?

2013

Hallvard Kjelen, Cohort 2, November 29 – Litteraturundervisning i ungdomsskulen. Kanon, danning og kompetanse. Download Summary (docx file)

Britt Karin Støen Utvær, Cohort 1, November 29 – Staying in or dropping out? A Study of Factors and Critical Incidents of Importance for Health and Social Care Students in Upper Secondary School in Norway. Download summary (pdf file)

2012

Elin Angelo, Cohort 1, November 26 – Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Download summary (docx file)

Top