Konferanseblogg

European Early Childhood Education Research Assosication 2013 – Tallinn, Estland

av Hilde Hofslundsengen, Cathrine Frogh, Marit Bøe, Karin Hognestad, Kathrine Bjørgen, Tove Lafton, Ingeborg Holten, Liv Torunn Eik og Liv Torunn Grindheim, 8. oktober 2013

Tallin, Estland

28. til 31. august gikk Europas største barnehagekonferanse av stabelen i Tallinn, Estland. Alle de fire kullene var representerte med deltakere som la frem paper på konferansen. Hovedtemaet for konferansen var Values, Culture and Context.  På konferansen var det over 600 deltakere fra 49 land, og det var utrolig morsomt å treffe så mange barnehagefolk! Med temperatur på 20 grader og en vakker gamleby å spasere i om kvelden ble dette en både lærerik og hyggelig konferanse.

Professor Kathy Silva fra Oxford University, England, var en av keynote speakerne. Hun gav et svært interessant foredrag om hvilke effekt barnehagens kvalitet har på barnas læring senere i skolen, basert på funn fra det longitudinelle forskningsprosjektet Effective Pre-School, Primary & Secondary Education (EPPSE). Konferansen var preget av mange interessante og godt gjennomarbeidede presentasjoner i parallell-sesjonene som ga innsyn i variert forskning fra ulike deler av Europa og verden. Nafol-studentenes temaer var alle knyttet til barnehagen, men med ulike vinkler. En kort presentasjon av våre presenterte papers følger under. Hilde Hofslundsengen presenterte paperet Emergent literacy intervention in preschool.Hun la frem resultater fra to intervensjoner i barnehagen; en med oppdagende skriving og en med dialogisk lesing. Effekten av oppdagende skriving var stor på språkvariablene fonologisk bevissthet, bokstav kunnskap, ord lesing og skriving. Dialogisk lesing hadde også effekt på fonologisk bevissthet og bokstavkunnskap. Ingen av intervensjonene hadde effekt på vokabular.

Tallin, EstlandCathrine Frogh, Marit Bøe og Karin Hognestad hadde selvorganisert symposium med navn Leadership levels, context and interactions.Cathrine var Chair for symposiet.  Paperene som ble presentert var:

Karin Hognestad med  tiittel: Exploring Staff Leadership som diskuterte et hermeneutisk perspektiv på ledelse som en fruktbar inngang til ledelse som sosial praksis og hvordan Gadamers  fronesis kan være med å utforske ledelse i en flyktig og kompleks ledelsespraksis.

Marit Bøe med tittel: Developing shadowing in leadership research. Som presenterte skygging som metode og videre diskuterte hvordan video-observasjon og forskertriangulering gir et bidrag til nåværende kvalitative skyggestudier.

Cathrine Frogh presenterte paperet – “Governed by cooperation? Quality development in the interfaces between different administrative and leadership levels within the ECEC-sector”. I presentasjonen ble det redegjort for Ph.d prosjektet «Styring som samhandling?» som utforsker det kommunale styringsnivået i barnehagesektoren og samarbeid mellom barnehagemyndighet og styrere i et organisasjonsteoretisk perspektiv.

Kathrine Bjørgen presenterte  paper i symposium Outdoor Play and Learning: Interaction and Participation. Tittel på paperet: “Norwegian practitioners’ reflections and understanding about their own importance for children’s involvement in physical motor play in Kindergartens` outdoor time”. The presentation is based on a part of a PhD project. The aim were to explore preschool teachers’ reflections and understanding about their own role in motivating children`s physical motor play in kindergartens’ outdoors environments. The study focuses on communications, interactions and inters subjective relations that take place between participants in outdoors environments.

Tove Lafton presenterte paper med tittelen “Translation of Digital Knowledge in Early Childhood Practices, Searching Actants Involved in Translation

Between Secondary Discourses”, hvor målet var å se nærmere på hvordan barnehageansatte operasjonaliserer og tar i bruk digitale kunnskaper i barnehagen. Ved hjelp av Actor Network Theory ble kunnskapen forstått som materialisert kunnskap og sett i lys av betydningsfulle andre aktører, både mennesklig og ikke-mennesklige.

Ingeborg Holten presenterte paperet “The Preparatory Childhood: Kindergarten as an early intervention institution”. I presentasjonen ble det lagt vekt på barnehagen som institusjon i dag i spenningsfeltet mellom sosialpedagogiske og skoleforberedende tradisjoner. Begreper som makt, Governmentality og neo-liberalisme ble løftet fram, og på denne måten knyttet opp til hvordan forskningsprosjektet vil analysere og kritisk diskutere hvem sine stemmer, på et politisk faglig nivå, som legger premissene for barnehagens innhold, ansvar og mandat.

Liv Torunn Eiks paper hadde tittelen “Competence to act and competence to verbalize: The importance of a professional language in kindergartens” og drøftet funn fra hennes Ph.d.-arbeid om nyutdannede førskolelæreres videre kvalifisering i yrket blant annet ut fra begrepene aktørkompetanse og kommentatorkompetanse (Hellesnes 1984, Molander og Terum 2008). Språkets betydning i læringsprosessene på arbeidsplassen ble framhevet.  Hoveddrøftingen fokuserte på førskolelæreres profesjonsspråk, hvordan dette kan utvikles videre og hva et slikt språk kan inneholde.

Liv Torunn Grindheim presenterte paper med tittelen «How Can Children’s Democratic Participation Be Conceptualized?»,  som en del av det selvorganiserte symposium «Democracy in Kindergarten», sammen med Kirsten Elisabeth Jansen UiA og Else Cathrine Melhuus UiA. I presentasjonen ble måter å begrepsfeste og forstå barns demokratiske deltagelse som hos Harts «the ladder of participation» og i mosaic tilnærminger, problematisert. Det ble skissert en mulig tilnærmelse for å kunne begrepsfeste deltagelse som også gir rom for uventede former for deltagelse, motstand og deltagelsesformer som allerede er å finne i hverdagen til barna.

Også på EECERA var det en spektakulær konferansemiddag. Den ble arrangert i Sea Plane Harbour, et museum med sjøfly, ubåter og andre marine fartøy. Vi nøt god mat og underholdning, samtidig som at vi fikk muligheten til å utdype diskusjoner og samtaler med utspring i konferansens tema og innhold.

EECERA Tallin

Top