Disputerte NAFOL-studenter

NAFOL-alumni:

Alle som har vært NAFOL-studenter og har avsluttet sin tid i forskerskolen vil bli invitert til å bli en NAFOL-alumni. Som alumni kommer du til å motta nyhetsbrev om hva som skjer i NAFOL.

Les mer om NAFOL-alumni

Deltakere NAFOL-alumni:

Her kan du finne en oversikt over deltakere i NAFOL-alumni, med navn, bilde og prosjektsammendrag.

2018

Anne Jordhus-Lier, kull 5, 12. februar – Institutionalising versatility, accommodating specialists. A discourse analysis of music teachers’ professional identities within the Norwegian municipal school of music and arts.

Mirjam Dahl Bergsland, kull 4, 23. februar – Barnehagens møte med minoritetsforeldre. En kritisk studie av anerkjennelsens og miskjennelsens tilblivelser og virkninger. Du finner mer informasjon her

Kristin Vindhol Evensen, kull 4, 28. februar – Give me a thousand gestures. Embodied meaning and severe, multiple disabilities in segregated special needs education. Du finner mer informasjon her

Anja Pesch, kull 4, 1. mars – Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn. Du finner mer informasjon her

Annfrid Rosøy Steele, kull 3, 8. mars – Forskning i lærerutdanning – Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter. Du finner mer informasjon her

Natallia Bahdanovich Hanssen, kull 6, 20. april – Special educational needs practices in Norwegian and Belarusian preschools. Du finner mer informasjon her

Ann Margareth Gustavsen, kull 5, 27. april – Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner. Du finner mer informasjon her

Tuva Beyer Broch, kull 4, 16. mai – Equilibrium Poems: An ethnographic study on how experiences in and with Norwegian friluftsliv challenge and nurture youths’ emotion work in everyday life.

Anja Synnøve Bakken, kull 4, 1. juni – Choosing and using texts in English: A study of continuity and change in EFL teachers’ reasoning about their text practices. Du finner mer informasjon her

Sabreen Selvik, kull 5, 20. juni – A childhood at refuges. Children with multiple relocations at refuges for abused women.

Bendik Fredriksen, kull 6, 21. juni – «Leaving the Music Classroom. A study of attrition from music teaching in Norwegian compulsory school». Mer informasjon finner du her

Trine Ørbæk, kull 2, 25. juni – Å skape dans i kroppsøvingslærerutdanning – studenters erfaringer. Mer informasjon finner du her (docx-fil)

May Line Rotvik Tverbakk, kull 6, 21. august – Læreres lesedidaktiske praksiser. En studie av lesing i norsk, naturfag og samfunnsfag på ungdomstrinnetMer informasjon finner du her

Irene Haslund, kull 4, 31. august – Nye begynnelser i pedagogikken. Hannah Arendt, utdanning og kunnskapssynet i vår tid. Sammendrag og mer informasjon om disputasen

Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, kull 5, 14. september – Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærarutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar.

Hege Myklebust, kull 5, 21. september – Spor av dei andre. Addresivitet i argumenterande elevtekstar.

Gro Løken, kull 5, 24. oktober – «Utsatte grupper og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring».

Kirsten Linnea Kruse, kull 4, 25. oktober – «Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme».

Ingvild Olsen Olaussen, kull 6, 16. november – «Kiasmefortellinger – fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen i et kunstnerisk utforskende multimodalt perspektiv».

Elisabeth Iversen, kull 5, 16. november – «Gjennomføring av uteundervisning i naturfag ved bruk av et didaktisk undervisningsdesign».

2017

Kathrine Bjørgen, Kull 4, 27. januar – «Bevegelsesglede i barnehagen. En kvalitativ studie av 3 – 5 åringers trivsel, involvering og fysiske aktivitet i barnehagens ulike utemiljø.»

Knut Ove Æsøy, Kull 2, 10. februar – Profesjon og vitskap. Ein samanliknande studie av tankemønster i nyare grunnleggande litteratur for grunnskulelærar- og sjukepleiarutdanninga. Les mer

Bodil Svendsen, Kull 3, 21. april – Inquiries into Teacher Professional Development. A longitudinal school-based intervention study of Teacher Professional Development (TPD) conducted in the frame of a Cultural Historical Activity Theory perspective (CHAT)». Les mer

Ole Petter Vestheim, Kull 4, 9. juni – Nasjonale prøver – fra ‘tvangstrøye’ til verktøy i utvikling av skolens praksis. En casestudie av praksis på skoler som over tid har oppnådd god resultater på nasjonale prøver. Les mer

Tonje Fjogstad Langnes, Kull 2, 12. juni – Breaking – that’s me! Meaning, identity and gender constructions among young breakdancers living in Oslo.  Les mer

Agnete Andersen Bueie, Kull 3, 22. juni – «Slike kommentarer er de som hjelper». Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget. Les mer

Mette Nygård, Kull 4, 18. august – «Barnehagen som læringsarena i endring. Politiske ideologier og barnehagelæreres fortolkninger». Les mer

Pernille Fiskerstrand, kull 2, 25. august – «Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag”. Les mer

Annette Hessen Bjerke, kull 4, 8. september – The growth of self-efficacy in teaching mathematics in pre-service teachers: developing educational purpose. Du finner mer informasjon her

Hilde Hofslundsengen, kull 3, 27. september – Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie. Du finner mer informasjon her

Gro Espedal, kull 3, 29. september – Lærerstudenters profesjonelle utforming. Et diskursorientert bidrag til forståelse av studenters selvutforming gjennom lærerutdanning. Last ned sammendrag her (doc-fil)

Ann Karin Orset, kull 3, 13. oktober – Kunnskapsutvikling i fiksjon og virkelighet. En studie av teaterpedagogers nøytralmaskeundervisning.

Kristian Nødtvedt Knudsen, kull 5, 30. oktober – «#iLive – konturer af en performativ dramadidaktik i en digital samtid». Du finner mer informasjon her

Reidun Helene Faye, kull 2, 24. november – Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal.

2016

Tove Lafton, Kull 2, 20. januar – Refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi. Sosio-materielle teorier som optikk for (re)konstruksjoner av barnehagepraksiser. Sammendrag

Tony Burner, Kull 3, 19. februar – Formative assessment of writing in English: A school-based study of perceptions, practices and transformations. Sammendrag (docx-fil)

Børge Skåland, Kull 2, 26. februar – The experience of student-to-teacher violation. A phenomenological study on Norwegian teachers being violated by students. Sammendrag (docx-fil)

Hilde Dehnæs Hogsnes, Kull 4, 29. april – Kontinuitet og diskontinuitet i overgangen fra barnehage til skolefritidsordning og skole. En multimetodisk studie av pedagogers og sfo-lederes prioriteringer av tiltak og barns erfaringer med kontinuitet og diskontinuitet. Sammendrag (docx-fil)

Knut Vesterdal, Kull 2, 24. mai –  The roles of human rights education in Norway. A qualitative study of purposes and approaches in policy and in upper secondary schools. Sammendrag (pdf-fil)

Karin Hognestad, Kull 3, 16. juni – Kunnskapsledelse som praksis på avdelingen i barnehagen. Et kvalitativt skyggestudie. Sammendrag (pdf-fil)

Kirstine Riis, Kull 3, 17. juni – Designkundskabens DNA. Udforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA. Sammendrag (docx-fil)

Marit Bøe, Kull 3, 20. juni – Personalledelse som hybride praksiser. Et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen. Sammendrag (docx-fil)

Fredrik Mørk Røkenes, Kull 3, 21. juni – Preparing Future Teachers to Teach with ICT. An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. Sammendrag (docx-fil)

Andreas Reier Jensen, Kull 3, 20. september – Veiledningsritualet. En dialektisk studie av formaliserte veiledningssamtaler i lærerutdanningens praksisperiode. Sammendrag (docx-fil)

Roy Aksel Waade, Kull 3, 23. september – Tegnspråk i musikken: Soundpainting som improvisatorisk-kompositorisk verktøy. Sammendrag (docx-fil)

Petter Erik Leirhaug, Kull 2, 28. oktober – «Karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring»: En empirisk studie av vurdering for læring i kroppsøving med seks videregåande skoler i Norge. Sammendrag (pdf-fil)

Dag Ofstad, Kull 1, 28. oktober – ”Den entreprenørielle dannelsesreisen” – en kvalitativ studie av læringsprosesser. Les mer

Julie Ane Ødegaard Borge, Kull 3, 4. november – Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School. Les mer

Lisbeth Skreland, Kull 3, 11. november –  «På mandager er det ikke lov med papirfly. En studie av regler og yrkesutøvelse». Les mer

Ingvil Bjordal, Kull 3, 16. november – Markedsretting i en urban norsk skolekontekst – et sosialt rettferdighetsperspektiv. Last ned sammendrag (docx-fil)

2015

Trine Solstad, Kull 1, 9. juni – Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon. Folder om avhandlingen (pdf-fil)

Lennart Jølle, Kull 2, 12. juni – Vurderingsdialogen. En undersøkelse av tekstvurderingspraksis ved nasjonal læringsstøttende prøve i skriving. Last ned sammendrag (docx-fil)

Kari Røykenes, Kull 1,  23.september – Testangst hos sykepleierstudenter: «Alternativ behandling» Last ned sammendrag (pdf-fil)

Anne Kristine Solberg Runestad, Kull 1, høsten Last ned sammendrag (pdf-fil)

Carla Chinga-Ramirez, Kull 2, 29. oktober – Skolen ser ikke hele meg! En narrativ og postkolonial studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer med å være annerledes Last ned sammendrag (docx-fil)

2014

Camilla Stabell Jørgensen, Kull 1, 17. januar – Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget. Last ned sammendrag (docx-fil)

Liv Torunn Eik, Kull 1, 30. januar – En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket. Last ned sammendrag (docx-fil)

Mari Ann Letnes, Kull 1, 11. april – Digital dannelse i barnehagen. Last ned sammendrag (docx-fil)

Ela Sjølie, Kull 1, 15. august – Pedagogy is just common sense. A case study of student teachers’ academic learning practices. Last ned sammendrag (docx-fil)

Dordy Wilson, Kull 2, 31. oktober – Formativ vurdering gjør en forskjell! En empirisk studie av lærernes forståelse av formativ vurdering som vitenskapelig fenomen og politisk konsept. Last ned sammendrag (docx-fil)

Vibeke Solbue, Kull 1, 25. november – Dialogen som visker ut kategorier. En studie av hvilke erfaringer innvandrerungdommer og norskfødte med innvandrerforeldre har med videregående skole. Hva forteller ungdommenes erfaringer om videregående skoles håndtering av etniske ulikheter? Last ned sammendrag (docx-fil)

Liv Torunn Grindheim, Kull 2, 28. november – Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehagar. Last ned sammendrag (docx-fil)

Jon Helge Sætre, Kull 3, 5. desember – Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses. Last ned sammendrag (docx-fil)

Kari Anne Jørgensen, Kull 1, 12. desember – What is going on out there? – What does it mean for children’s experiences when the kindergarten is moving their everyday activities into the nature – landscapes and its places?

2013

Hallvard Kjelen, Kull 2, 29. november – Litteraturundervisning i ungdomsskulen. Kanon, danning og kompetanse. Last ned sammendrag (docx-fil)

Britt Karin Støen Utvær, Kull 1, 29. november – Staying in or dropping out? A Study of Factors and Critical Incidents of Importance for Health and Social Care Students in Upper Secondary School in Norway.

2012

Elin Angelo, Kull 1, 26. november – Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Last ned sammendrag (docx-fil)

 

 

 

 

 

 

Top